A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2009

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Izplačilo vmesne dividende 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o izplačilu vmesne dividende za leto 2009 družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

To obvestilo bo objavljeno na naši spletni strani od 28. 12. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokument: Obvestilo o izplačilu vmesne dividende za leto 2009 družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

28.12.2009


Objava nerevidiranega devetmesečnega poročila za leto 2009 družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja podatke o poslovanju družbe za obdobje devetih mesecev leta 2009.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 27. 11. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Podatki o poslovanju za obdobje devetih mesecev 2009 SALUS Ljubljana

27.11.2009


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi besedilo glede spremembe skupnega števila delnic z glasovalno pravico.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 30. 09. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico dužbe SALUS, Ljubljana, d.d.

30.09.2009


Pridobitev lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 16. 09. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Pridobitev lastnih delnic SALUS, Ljubljana, d.d.

16.09.2009


Objava polletnega nerevidiranega poročila družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Polletno poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.salus.si od 28. 8. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Polletno poročilo je na vpogled v tajništvu uprave družbe Salus, Ljubljana, d.d., Mašera-Spasićeva ulica 10, Ljubljana, vsak delavnik med 8. in 12. uro.

Uprava

Pripeti dokumenti: Nerevidirano polletno poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

28.08.2009


Dopolnitev objave o pridobitvi delnic SALR z dne 19.6.2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi prejetega obvestila z dne 19.8.2009 s strani g. Igorja Jenka, predsednika nadzornega sveta družbe, družba Salus, Ljubljana, d.d. zainteresirano javnost in delničarje družbe obvešča, da delež glasovalnih pravic, ki jih ima g. Igor Jenko v posesti, po pridobitvi 201 delnice dne 18.6.2009, znaša 1,68 %.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 21.08.2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

21.08.2009


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi besedilo glede spremembe skupnega števila delnic z glasovalno pravico.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 31. 07. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico SALUS, Ljubljana, d.d.

31.07.2009


Pridobitev lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 17. 07. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Pridobitev lastnih delnic SALUS, Ljubljana, d.d.

17.07.2009


Pridobitev delnic SALR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Salus, Ljubljana, d.d. obvešča zainteresirano javnost in delničarje družbe, da je g. Igor Jenko, predsednik nadzornega sveta družbe, dne 18.6.2009 pridobil 201 delnico družbe SALUS, Ljubljana, d.d. (SALR) po terminski pogodbi sklenjeni z ABANKA VIPA d.d. Navedeni posel se ni zgodil preko organiziranega trga. Vrednost sklenjena posla znaša 104.271,80 €.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 19.06.2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

19.06.2009


Soglasje nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o soglasju nadzornega sveta v prilogi.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 29.05.2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Soglasje nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

29.05.2009


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi besedilo glede spremembe skupnega števila delnic z glasovalno pravico.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 29. 05. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico SALUS, Ljubljana, d.d.

29.05.2009


Pridobitev lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 29. 05. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Pridobitev lastnih delnic družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

29.05.2009


Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja podatke o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2009

Priloga SALUS, Ljubljana, d.d. o nerevidiranih podatkih o poslovanju za I. kvartal 2009.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 28. 05. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Podatki o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. I. kvartal 2009

28.05.2009


Obvestilo o izvedbi redne skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d..

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d. so delničarji na na 24. redni skupščini 23.5.09 sprejeli vse predlagane sklepe. Na sami skupščini ni bilo podanih nobenih nasprotnih predlogov in tudi ne napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklepi skupščine bodo objavljeni kasneje.

Uprava

25.05.2009


Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe Sprejeti sklepi so razvidni v pripetem dokumentu.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 25. 05. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Sprejeti sklepi skupščine

  1. Celotno besedilo sklica je v prilogi.

    Sklep sprejet v predlagani obliki

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Predsednik nadzornega sveta SALUS, Ljubljana, d.d.
Igor Jenko

Pripeti dokumenti: Sklepi 24. redne skupščine družbe Salus, Ljubljana, d.d.

25.05.2009


Letni dokument SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Salus, Ljubljana, d.d. objavlja letni dokument.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 21. 04. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava.

Pripeti dokumenti: Letni dokument SALUS, Ljubljana, d.d.

21.04.2009


Objava sklica skupščine delničarjev

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 24. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v 23. maja 2009 ob 11h v poslovni stavbi SALUS, Ljubljana, d.d., Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dnevni red s predlogi sklepov

  1. Celotno besedilo sklica je v prilogi.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Mašera-Spasićeva ulica 10, od vključno dne objave tega vabila do vključno 22.5.09 vsak delavnik med 8.00 in 10.00 uro.

Uprava

Predsednik nadzornega sveta SALUS, Ljubljana, d.d.
Igor Jenko

Pripeti dokumenti: Vabilo na 24. redno skupščino delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

21.04.2009


Revidirano letno nekonsolidirano poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Celotno revidirano letno poročilo je na vpogled na sedežu družbe, Mašera-Spasićeva ulica 10, Ljubljana, vsak delavnik od 21.04.09 do vključno 22.05.09 v tajništvu uprave med 8.00 in 10.00 uro in na spletni strani www.salus.si.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 21. 04. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Letno revidirano nekonsolidirano poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

21.04.2009


Izjava o skladnosti s kodeksom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., družba SALUS, Ljubljana, d.d., objavlja Izjavo uprave in nadzornega sveta SALUS, Ljubljana, d.d. o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 21. 04. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava in predsednik nadzornega sveta

Pripeti dokumenti: Izjava SALUS, Ljubljana, d.d. o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb

21.04.2009


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi besedilo glede spremembe skupnega števila delnic z glasovalno pravico.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 31. 03. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico SALUS, Ljubljana, d.d.

31.03.2009


Pridobitev lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 30. 03. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Pridobitev lastnih delnic

30.03.2009


Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2008

Računovodski izkazi bodo objavljeni na naši  spletni strani od 27.2.2009 do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Nerevidirani rezultati poslovanja za leto 2008 SALUS, Ljubljana, d.d.

27.02.2009


Obvestilo o pripojitvi gospodarske družbe Pharmakon d.o.o. SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 586/I. člena ZGD-1 SALUS, Ljubljana, d.d. obvešča delničarje o pripojitvi gospodarske družbe PHARMAKON d.o.o., Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 13. 02. 2009 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Objava o pripojitvi Pharmakon d.o.o. SALUS, Ljubljana, d.d.

13.02.2009


Popravek objave finančnega koledarja za leto 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Salus, Ljubljana, d.d. objavlja popravek objave Finančni koledar objav za leto 2009 z dne 09.01.09. Koledar je objavljen tudi na spletni strani družbe www.salus.si.

Uprava

Pripeti dokumenti: Popravek Finančni koledar 2009

09.02.2009


Finančni koledar 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Salus, Ljubljana, d.d. objavlja Finančni koledar objav za leto 2009. Koledar je objavljen tudi na spletni strani družbe www.salus.si.

Uprava

Pripeti dokumenti: Koledar pomembnejših objav SALUS, Ljubljana, d.d.

09.01.2009