A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2007

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Izplačilo vmesne dividende

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi sklepa uprave in potrditve nadzornega sveta, bo SALUS, Ljubljana, d.d. izplačal vmesno dividendo za leto 2007 v bruto višini 15 € za delnico. Vmesna dividenda bo izplačana na podlagi potrdila KDD o lastništvu delnic na dan 15.1.2008. Družba bo začela izplačevati vmesne dividende 21.1.2008.

Ta informacija bo objavljena na spletni strani družbe http://www.salus.si do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

21.12.2007


Prenehanje mandata direktorja SALUS, Ljubljana, d.d. in imenovanje direktorja družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

SALUS promet s farmacevstkimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Mašera Spasićeva ul. 10 (Salus, Ljubljana, d.d.) na podlagi 386. člena zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča delničarje, da je Nadzorni svet na svoji 6. redni seji z dne 20.12.07 sklenil, da bo mandat direktorja Salusa, Ljubljana, d.d. gospoda Marka Rupreta sporazumno prenehal dne 31.12.2007 in da bo dne 1.1.2008 nastopil funkcijo direktorja Salusa d.d. gospod Miha Lavrič.

Miha Lavrič je rojen 14.07.1959 v Ljubljani, kjer je leta 1986 tudi diplomiral na Farmacevtski fakulteti in pridobil naziv Magister farmacije.

V letih od 1987 do 1991 je bil zaposlen v lekarni v Univerzitetnem kliničnem centru, nato pa do leta 1994 v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana. Od leta 1994 pa je bil Predsednik uprave in Direktor družbe Pharmakon d.d..

To informacija bo dostopna na uradni spletni strani Salusa, Ljubljana d.d. do dneva izteka predpisanega roka..

Uprava

21.12.2007


Pridobitev in odtujitev lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Salus Ljubljana, d.d. je v času od zadnje objave dne 4. 5. 2006 do 7.12.07 pridobila 1.049 lastnih delnic v skupnem znesku 731.926,33 €.
Družba Salus, Ljubljana, d.d. je odtujila 2.996 lastnih delnic zaradi izvedbe plačila nakupa družbe Pharmakon d.d. z lastnimi delnicami.
Družba Salus, Ljubljana, d.d. ima tako na dan 7.12.07 skupaj 7.656 lastnih delnic, kar predstavlja 5,67 % kapitala.
To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 7. 12. 2007 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

07.12.2007


Obvestilo o uspešnosti prevzemne ponudbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V zvezi z objavljenim obvestilom o pomembnem dogodku objavljenem 14.6.2007 družba Salus, Ljubljana, d.d. sporoča, da smo dne 28.11.07 sprejeli obvestilo pooblaščene banke ABANKA VIPA d.d. o uspešni realizaciji prevzemne namere za prevzem družbe Pharmakon d.d., Tbilisijska ulica 87, Ljubljana.
Družba SALUS, Ljubljana, d.d. je v postopku prevzema pridobila 2996 lotov materializiranih delnic družbe Pharmakon d.d.. Delež predstavlja 99 % celotne emisije delnic. Ponudbo za prevzem je sprejelo 249 od skupno 254 delničarjev družbe Pharmakon d.d.
S tem je prag uspešnosti 75 % presežen in je prevzem uspel.
Sam nakup družbe Pharmakon d.d., nima in ne bo imel direktnega vpliva na poslovanje družbe SALUS, Ljubljana, d.d.. Družba Salus, Ljubljana, d.d. kot prevzemnik bo v skladu zakonodajo izdeloval konsolidirane bilance. Sam prevzem družbe Pharmakon d.d. je bil izveden na podlagi zamenjave delnic v razmerju 1:1.
Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku bo objavljeno tudi na spletni strani družbe SALUS, Ljubljana, d.d. www.salus.si in sicer od 28.11.07 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

28.11.2007


Objava podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2007

Podatki o poslovanju so objavljeni tudi na spletni strani http://www.salus.si od 28.11.2007 dalje.

Uprava

Pripeti dokumenti: Poslovanje I.-IX. 2007

28.11.2007


Objava povzetka polletnega poročila za polletje 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja povzetek polletnega poročila za leto 2007

Polletno poročilo je na vpogled na sedežu družbe Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasićeva c. 10, Ljubljana, vsak delavnik med 8. in 12. uro.
Povzetek polletnega poročila je objavljen tudi na spletni strani družbe http://www.salus.si od 29. 8. 2007 dalje.

Uprava

Pripeti dokumenti:

Povzetek polletnega poročila

Polletno poročilo

28.08.2007


Zavrnjen predlog začasne odredbe v povezavi z zdravilno učinkovino montelukast v Sloveniji

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo predlog družbe Merck Frosst Canada Limited, Purdy's Wharf Tower One, 1959 Upper Water Street, Halifax, Nova Scotia, Kanada za izdajo začasne odredbe toženima strankama, družbi Salus, Ljubljana, d. d., Mašera Spasičeva ulica 10, Ljubljana, Slovenija in družbi Krka, d. d., Novo mesto, Slovenija, s katero je predlagatelj zahteval, da se toženima strankama prepove izdelava, prodaja, ponujanje v prodajo, trženje in uvoz zdravila Monkasta ali kateregakoli drugega izdelka, ki kot zdravilno učinkovino vsebuje snov montelukast, na področju Slovenije.
Sklep še ni pravnomočen. Zoper njega lahko predlagatelj vloži pritožbo.
Salus, Ljubljana, d. d. trži izdelek Monkasta, ki ga proizvaja družba Krka, d. d., Novo mesto.

Obvestilo bo najmanj 7 dni objavljeno na spletnih straneh družbe (www.salus.si).

Uprava

14.06.2007


Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku

SALUS Ljubljana d.d. je dne 11.6.2007 prejel odločbo Urada za varstvo konkurence opr. št. 306-64/2007-2 po kateri urad ne nasprotuje koncentraciji, ki bi nastala če SALUS, Ljubljana d.d. odkupi najmanj 75 % delnic gospodarske družba PHARMAKON d.d., Ljubljana. Salus d.d. bi delničarjem PHARMAKONA d.d. za delnice PHARMAKONA d.d. ponudil v zamenjavo lastne delnice. Odločitev o ponudbi bo sprejeta na podlagi sklepov o soglasju, ki jih bosta nadzorna sveta obeh družb sprejela do 10.8.2007.

Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.salus.si in sicer od 15.6.2007 dalje.

Uprava

14.06.2007


Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99)

Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2007

Pripeti dokumenti: Poslovanje I-III 2007

29.05.2007


Obvestilo o kvalificiranem deležu

Družba je prejela obvestilo o prenehanju kvalificiranega deleža delničarja KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana, s katerim jo je v skladu z obveznostjo poročanja po 1. odst. 10. člena ZPre-1 in Sklepom o obveščanju o spremembah deležev, obvestil, da ima na dan 08.05.2007:
- posebna investicijska družba KD ID, delniška investicijska družba, d.d. 629 delnic izdajatelja Salus d.d., kar predstavlja 0,47% osnovnega kapitala družbe,
- vzajemni sklad KD Rastko, delniški vzajemni sklad, 5.541 delnic izdajatelja Salus d.d., kar predstavlja 4,11% osnovnega kapitala družbe.
Skupaj so navedeni investicijsli skladi imetniki 6.170 delnic, kar predstavlja 4,57% osnovnega kapitala družbe.
KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., neposredno ni imetnica delnic izdajatelja Salus, Ljubljana, d.d. Zgoraj navedene delnice so bile pridobljene na račun investicijskih skladov, ki jih upravlja KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani SALUSa : www.salus.si.

Uprava

14.05.2007


Obvestilo o sklepih skupščine

Predsednik nadzornega sveta gospodarske družbe SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.d.

objavlja

sklepe 22. redne skupščine, ki je bila 12. maja 2007 ob 11. uri v poslovni stavbi SALUSa d.d. v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10.

Od skupnega števila 125.009  rednih delnic razreda B z glasovalno pravico,  je na skupščini prisostvovalo 78.500 delnic ali 62,79 %.

Skupščini je prisostvovala notarka Nada Kumar.

Na skupščini ni bilo napovedano izpodbijanje katerega od sklepov.

S k l e p i:

Sklep 1.     Uporaba bilančnega dobička

1.1.     Bilančni dobiček v znesku 8.230.304 tisoč sit se razdeli

v tisočih SIT
1.

Dividenda na delnice razreda B (135.000) - 5.991 SIT (25 €) na delnico, všteta vmesna dividenda 2.396 SIT (10 €)

808.785

2.

Dividenda za delnice, ki so v lasti družbe se ne razdeli

3.

Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.3.5. Statuta

25.000

4.

Izplačilo iz čistega dobička po čl. 284 ZGD

32.000

5.

Razlika do skupnega zneska bilančnega dobička je preneseni dobiček

Za predlog je glasovalo 65.929 glasov oz. 84% na skupščini prisotnih glasov. Predlog je bil sprejet.


Sklep 1a.    Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

1.2.  Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2006 in se direktorju za poslovno leto 2006 podeli razrešnica.
1.3.  Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2006 podeli razrešnica.

Sklep je bil spejet soglasno.

Sklep  2. Uskladitev kapitala in delnic družbe zaradi uvedbe evra

A

Družba uvede kosovne delnice. Vsakemu od delničarjev se vsaka od navadnih delnic na prinosnika na znesek tisoč sit zamenja za eno navadno kosovno delnico na prinosnika, torej se zamenja 135.000 (stopetintrideset tisoč) navadnih delnic na prinosnika, ki glasijo na znesek 1000 (tisoč) sit za delnico, za 135.000 (stopetintrideset tisoč) navadnih kosovnih delnic na prinosnika.
Upravi se nalaga, da Centralni klirinško depotni družbi d.d. v skladu z 98b. v zvezi z 98 a. čl. ZNVP da nalog za vpis spremembe iz prvega odstavka tega člena v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.

B

Osnovni kapital se po tečaju zamenjave za evro preračuna v evre in znaša 563.345,02  EUR (petsto triinšestdeset tisoč tristo petinštirideset evrov in dva centa). Osnovni kapital se zaradi zaokrožitve iz nevezanih rezerv iz dobička poveča za 0,98 EUR (osemindevetdeset centov), tako da znaša 563.346 EUR (petsto triinšestdeset tisoč tristo šestinštirideset evrov).

C

Spremeni se člen 3.1. statuta in se glasi:
»3.1.       Osnovni kapital družbe znaša 563.346 EUR (petsto triinšestdeset tisoč tristo šestinštirideset evrov)«.

Spremeni se člen 3.1.1. statuta in se glasi:
»3.1.1  Osnovni kapital družbe je razdeljen na 135.000 (stopetintridesettisoč) navadnih kosovnih delnic na          prinosnika. «

V členu 3.2. statuta se v drugem odstavku črta besedilo »zmanjševanjem nominalnega zneska delnic,«.

V členu 4.1. statuta se oznaka »Delnica razreda B« nadomesti z besedami: »Navadna kosovna delnica«.

Sklep je bil spejet soglasno.

Sklep  3.    Imenovanje revizorja

3.1.  Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2007 revizijsko družbo RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.

Sklep je bil spejet soglasno.

Ljubljana, 12. 5. 2007

 

Igor Jenko
Predsednik nadzornega sveta SALUS d.d.

14.05.2007


22. redna seja skupščine delničarjev družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) uprava družbe sklicuje
22. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v 12. maja 2007 ob 11.00 uri v poslovni stavbi SALUSa d.d. v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu direktorja na sedežu družbe v Ljubljani, Mašera Spasičeva ulica 10, od vključno dne objave tega vabila do vključno 12.5.2007 vsak delavnik med 8.00 in 10.00 uro.

Predsednik nadzornega sveta SALUS d.d.
Igor Jenko

11.04.2007


Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja povzetek revidiranega letnega poročila z revizijskim mnenjem za leto 2006

Vpogled v letno poročilo

Celotno revidirano letno poročilo je na vpogled na sedežu družbe, Mašera Spasićeva ulica 10, Ljubljana, vsak delavnik od 11.4.2007 dalje med 8. in 12. uro in spletni strani http:/www.salus.si.

Uprava

Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2006

11.04.2007


Izjava o skladnosti s kodeksom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba SALUS, LJUBLJANA d.d., objavlja Izjavo o skladnosti s kodeksom.

Uprava in predsednik nadzornega sveta

Izjava o skladnosti s kodeksom

11.04.2007


Letni dokument

Salus d.d. objavlja letni dokument, ki je v priponki.

Uprava

Letni dokument

11.04.2007


Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Salus Ljubljana d.d., je dne 23. marca 2007 s strani družbe FMR d.d., Idrija, prejela pisno obvestilo o uveljavitvi nakupne opcije za delnice banke Abanka Vipa d.d., Škofjeloška cesta 6, Kranj, na podlagi katerega bo v naslednjih mesecih na družbo SAVA d.d. prenesenih 142.882 delnic banke Abanka Vipa d.d., katerih imetnik je trenutno še družba Salus Ljubljana d.d.

O datumih preknjižbe omenjenih delnic bomo obveščali pristojne institucije in javnost preko informacijskega sistema SEONet na predpisan način.

Uprava

26.03.2007


Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2006
Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2006

Uprava

27.02.2007


Izplačilo vmesne dividende

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi sklepa uprave in potrditve nadzornega sveta, bo Salus d.d. izplačal vmesno dividendo za leto 2006 v višini 10,00 EUR bruto na delnico. Dividenda bo izplačana na podlagi potrdila KDD o lastništvu delnic na dan 16. 1. 2007 in se bo izplačevala od 22. 1. 2007 dalje.

Uprava

03.01.2007