A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2006

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Uskladitev kapitala in delnic z uvedbo eura

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba obvešča delničarje, da bo preračun nominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala na euro izvedla na skupščini delničarjev, ki bo predvidoma v mesecu maju 2007. Uprava in nadzorni svet bosta skupščini delničarjev predlagala uvedbo kosovnih delnic.

Uprava

18.12.2006


Objava podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2006

Poslovanje I-IX 2006

Uprava

27.11.2006


Zavržena začasna odredba v povezavi s patentom za kristalno obliko alfa perindoprila v Sloveniji

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavržena začasna odredba v povezavi s patentom za kristalno obliko alfa perindoprila v Sloveniji

Okrožno sodišče v Ljubljani je v gospodarskem sporu med tožečo stranko, družbo Les Laboratories Servier, 12, Place de la Defense, Courbevoie Cedex, Francija, in toženo stranko, družbo Salus, d. d., Mašera Spasičeva ulica 10, Ljubljana, Slovenija, zavrglo predlog za izdajo začasne odredbe o prepovedi trženja izdelka Prenessa v Sloveniji. Tožeča stranka je predlog za izdajo začasne odredbe vložila po preteku zakonsko določenega roka, zato je Okrožno sodišče v Ljubljani zahtevo zavrglo kot prepozno. Tožeča stranka ima možnost pritožbe v zakonsko določenem roku.

Tožeča stranka je na Okrožnem sodišču v Ljubljani zoper toženo stranko vložila tožbo in predlog za izdajo začasne odredbe za prepoved trženja izdelka Prenessa zaradi domnevne kršitve patenta tožeče stranke, ki ščiti učinkovino perindopril v kristalni obliki alfa na področju Slovenije. Informacijo o navedeni tožbi in predlogu začasne odredbe je Krka, d. d., Novo mesto javno objavila 5. 7. 2006. Tožena stranka je na tožbo odgovorila in vložila nasprotno tožbo, s katero uveljavlja ničnost tega patenta.

Salus, d. d. trži izdelek Prenessa, ki ga proizvaja družba Krka-Polska Sp. z o. o., Varšava, Poljska, ki je v 100-odstotni lasti Krke, d. d., Novo mesto.

Uprava

20.10.2006


Obvestilo o odtujitvi delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 16.10.2006 je direktor družbe Marko Rupret prodal 80 delnic z oznako SALR, v skupni vrednosti 11.067.980 Sit.

Po opravljeni prodaji ima direktor družbe v lasti 1.060 delnic, kar predstavlja 0,78% kapitala družbe Salus, Ljubljana d.d.

Uprava

17.10.2006


Obvestilo o odtujitvi delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 4.10.2006 je direktor družbe Marko Rupret prodal 20 delnic z oznako SALR, v skupni vrednosti 2.740.000 Sit.

Po opravljeni prodaji ima direktor družbe v lasti 1.140 delnic, kar predstavlja 0,84% kapitala družbe Salus, Ljubljana d.d.

Uprava

05.10.2006


Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja povzetek revidiranega letnega poročila z revizijskim mnenjem za leto 2005

Vpogled v letno poročilo

DOPOLNITEV POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2005

Družba Salus d.d., je Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve letno poročilo za leto 2005 predložila dne 19.04.2006. AJPES pa bo letno poročilo objavila v skladu s svojimi določili.

Uprava

11.09.2006


Obvestilo o kvalificiranem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba je prejela obvestilo o kvalificiranem deležu delničarja Hejja Majid, Opatija, Republika Hrvaška, s katerim jo je v skladu z obveznostjo poročanja po 1. odst. 77. člena ZPre-1 obvestil, da ima na dan 11.8.2006 8.000 delnic izdajatelja Salus d.d., kar predstavlja 5,92% osnovnega kapitala družbe.

Uprava

11.09.2006


Obvestilo o kvalificiranem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba je prejela obvestilo o kvalificiranem deležu delničarja KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana, s katerim jo je v skladu z obveznostjo poročanja po 1. odst. 77. člena ZPre-1 obvestil, da ima na dan 11.8.2006:
- posebna investicijska družba KD ID, delniška investicijska družba, d.d. 629 delnic izdajatelja Salus d.d., kar predstavlja 0,47% osnovnega kapitala družbe,
- vzajemni sklad KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb 5.352 delnic izdajatelja Salus d.d., kar predstavlja 3,97% osnovnega kapitala družbe,
- vzajemni sklad KD Rastko, delniški vzajemni sklad, 5.541 delnic izdajatelja Salus d.d., kar predstavlja 4,11% osnovnega kapitala družbe.
Skupaj so navedeni investicijsli skladi imetniki 11.522 delnic, kar predstavlja 8,54% osnovnega kapitala družbe.
KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., neposredno ni imetnica delnic izdajatelja Salus, Ljubljana, d.d. Zgoraj navedene delnice so bile pridobljene na račun investicijskih skladov, ki jih upravlja KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.

Uprava

11.09.2006


Objava povzetka polletnega poročila za polletje 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja povzetek polletnega poročila za leto 2006

Povzetek poslovnega poročila za prvo polletje 2006

Vpogled v polletno poročilo

Polletno poročilo je na vpogled na sedežu družbe Salus, d.d., Ljubljana, Mašera Spasićeva c. 10, Ljubljana, vsak delavnik med 8. in 12. uro.

Uprava

28.08.2006


Obvestilo o kvalificiranem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba je prejela obvestilo o kvalificiranem deležu delničarja Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana, s katerim jo je v skladu z obveznostjo poročanja po 1. odst. 77. člena ZPre-1 obvestil, da ima na dan 11.8.2006 10.693 delnic izdajatelja Salus d.d., kar predstavlja 7,92 % osnovnega kapitala družbe.

Uprava

22.08.2006


Tožba in predlog začasne odredbe zaradi domnevne kršitve patenta v povezavi z učinkovino perindopril na področju Slovenije

Družba Les Laboratories Servier, 12, Place de la Defense , Courbevoie Cedex, Francija je na Okrožnem sodišču v Ljubljani zoper družbo SALUS, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, Ljubljana vložila 19.6.2006 tožbo zaradi domnevne kršitve njihovega patenta v povezavi z učinkovino perindopril na področju Slovenije. S tožbo zahteva ugotovitev, da se s prodajo zdravila Prenessa krši njen patent, na prepoved nadaljnjih kršitev in umik ter uničenje vseh teh zdravil, plačilo odškodnine v znesku 40 mio sit z zamudnimi obrestmi od 19.6.2006 dalje, objavo sodbe v časopisu Delo in povrnitev stroškov. Poleg tega je navedena družba 19.6.2006 vložila zoper Salus d.d. predlog za izdajo začasne odredbe na prepoved uvoza, trženja navedenega zdravila in umik tega zdravila s trga ter zapečatenjem in hranjenjem tega zdravila  s predlogom, da se za vsako nadaljnjo kršitev naloži Salusu d.d. kazen 10 mio sit. Tožnik predlaga, da naj bi začasna odreda veljala do pravnomočnosti sodbe s katero bo odločeno o navedeni tožbi oz v primeru izrednega pravnega sredstva, do odločitve o tem sredstvu..   

SALUS, Ljubljana, d.d. trži izdelek Prenessa, ki ga proizvaja družba Krka-Polska Sp. z o. o., Varšava, Poljska, ki je v 100-odstotni lasti Krke, d. d., Novo mesto. Krka d.d. je s pogodbo z dne 24.11.2004 zagotovila Salusu d.d., da je Prenessa njen proizvod, da ima vse pravice intelektualne lastnine in trženja na navedenem proizvodu  in blagovni znamki Prenessa, in se zavezala Salusu d.d povrniti celotno škodo v primeru, da bi tretja oseba uveljavljala pravice iz naslova intelektualne lastnine do Prenesse.

Salus d.d. bo vložil odgovor na tožbo in predlog za izdajo začasne odredbe s katerima bo v celoti ugovarjal tožbi in  predlogu za izdajo začasne odredbe in pozval Krko d.d. na intervencijo.

V primeru izdaje začasne odredbe o prepovedi trženja izdelka bi izpad prihodkov od prodaje Prenesse do konca leta znašal okoli 0,5 milijona evrov.

Uprava

05.07.2006


Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja podatke o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2006

Poslovanje I-III 2006

29.05.2006


Sklepi 21. redne skupščine

Predsednik nadzornega sveta gospodarske družbe SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.d.

objavlja

sklepe 21. redne skupščine, ki je bila 13. maja 2006 ob 11. uri v poslovni stavbi SALUSa d.d. v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10.

Od skupnega števil 125.397  rednih delnic razreda B z glasovalno pravico,  je na skupščini prisostvovalo 79.567 delnic ali 63,45 %.

Skupščini je prisostvovala notarka Nada Kumar.

Na skupščini ni bilo napovedano izpodbijanje katerega od sklepov.

S k l e p i:

Sklep 1.     Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta 
1.1.     Bilančni dobiček v znesku 8.230.304 tisoč sit se razdeli

   

v tisočih SIT

1.1.1.

Dividenda na delnice razreda B (135.000) - 5.000 SIT na delnico, všteta vmesna dividenda 2.000 SIT

675.000

1.1.2.

Dividenda za delnice, ki so v lasti družbe se ne razdeli

 

1.1.3.

Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.3.5. Statuta

25.000

1.1.4.

Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD

32.000

1.1.5.

Razlika do skupnega zneska bilančnega dobička je preneseni dobiček

 

 

 

 

 

 

1.2.  Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2005 in se direktorju za poslovno leto 2005 podeli razrešnica.

1.3.  Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005 podeli razrešnica.  

Sklep je bil spejet soglasno.

Sklep  2.      Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic  

I.  Predlog uprave in nadzornega sveta

A
Osnovni kapital družbe, ki znaša 135.000.000 sit  (sto petintrideset milijonov tolarjev),  se zmanjša za 10.000.000 (deset milijonov SIT) z umikom 10.000 (deset tisoč) navadnih, v celoti vplačanih delnic, z nominalno vrednostjo 1.000 (tisoč tolarjev) za delnico.

Družba zmanjšuje osnovni kapital, ker je obseg kapitala glede na potrebe poslovanje družbe prevelik.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede na poenostavljeni način.

Pridobitev delnic se izvede z nakupom na delnic na Ljubljanski borzi d.d. Nakupna cena ne sme za več kot 3 % presegati povprečja zadnjih 30 trgovalnih dni pred nakupom/

Umik delnic se izvede v breme bilančnega dobička. Znesek, ki ustreza skupni nominalni vrednosti umaknjenih delnic se razporedi v kapitalske rezerve.

Po pridobitvi delnic na podlagi tega sklepa uprava družbe izvede umik vseh pridobljenih  delnic tako, da da nalog KDD Klirinško depotni družbi d.d. za izbris umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z dnem vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register. 

B

Skupščina v skladu s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala  pod točko A. sprejme naslednje spremembe statuta družbe:

Točki 3.1. in 3.1.1 statuta se spremenita in se glasita:     

3.1.     Osnovni kapital družbe znaša 125.000.000 SIT (stopetindvajset milijonov tolarjev).

Osnovni kapital družbe je razdeljen na:

3.1.1. 125.000 (stopetindvajset tisoč) navadnih delnic na prinosnika, z nominalno vrednostjo delnice v višini 1000 (tisoč) SIT, torej v skupni nominalni vrednosti 125.000.000 (stopetindvajsetmilijonov) SIT.  

Za predlog je glasovalo 46.313 glasov oz. 58% na skupščini prisotnih glasov. Predlog ni bil sprejet.

II.  Nasprotni predlog Slovenske odškodninske družbe d.d., ki je bil predložen na skupščini pred glasovanjem. 

A

Sprejme se predlog uprave in nadzornega sveta z dodatkom, kot sledi:
Za uskladitev osnovnega kapitala v statutu skupščina pooblasti nadzorni svet.

B

Spremeni se točka 4. statuta, ki se spremenjena glasi:

4.1.      Delnica razreda B je navadna imenska delnica, ki daje imetniku pravico
4.1.1.   do enega glasu na skupščini,
4.1.2.   do sorazmernega dela bilančnega dobička, namenjenega za izplačalo dividend,
4.1.3.  v primeru likvidacije ali stečaja družbe pravico do sorazmernega dela premoženja, preostalega po    poplačilu vseh obveznosti.

Za predlog je glasovalo 33.254 glasov oz. 42% na skupščini prisotnih glasov. Predlog ni bil sprejet.

Sklep  3.    Imenovanje revizorja

3.1.  Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2006 revizijsko družbo RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.

Sklep je bil spejet soglasno.

Sklep  4.    Skupščino se seznani z dvema članoma NS, predstavnikoma delavcev.

4.1. Predstavnika delavcev v NS sta ga. Zala Grilj in g. Emil Tehovnik. Štiriletni mandat nastopita 25.4.2006.

Ljubljana, 15. 5. 2006

Igor Jenko
Predsednik nadzornega sveta SALUS d.d.

15.05.2006


Pridobitev lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Salus Ljubljana d.d. je v času od zadnje objave dne 25. 4. 2006 pridobila 600 lastnih delnic v nominalni vrednosti 600.000 Sit, po ceni 123.050 Sit za delnico, v vrednosti 73.830.000 Sit.

Salus d.d. ima tako skupaj 9.603 lastnih delnic, kar predstavlja 7,11 % kapitala.

Namen pridobitve: prva alineja prvega odstavka 247. člena ZGD.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 5. 5. 2006 dalje.

Uprava

04.05.2006


Pridobitev lastnih delnic

Družba Salus Ljubljana d.d. je v času od zadnje objave dne 5. 1. 2006 pridobila 1.302 lastnih delnic in sicer:

40 delnic v nominalni vrednosti 40.000 Sit, po ceni 121.990 Sit za delnico, v vrednosti 4.879.600 Sit.
244 delnic v nominalni vrednosti 244.000 Sit, po ceni 122.000 Sit za delnico, v vrednosti 29.768.000 Sit.
80 delnic v nominalni vrednosti 80.000 Sit, po ceni 122.400 Sit za delnico, v vrednosti 9.792.000 Sit.
938 delnic v nominalni vrednosti 938.000 Sit, po ceni 123.000 Sit za delnico, v vrednosti 115.374.000 Sit.

Salus d.d. ima tako skupaj 9.003 lastnih delnic, kar predstavlja 6,67 % kapitala.

Namen pridobitve: prva alineja prvega odstavka 247. člena ZGD

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 26. 4. 2006 dalje.

Uprava

25.04.2006


Revidirano letno nekonsolidirano poročilo za leto 2005

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja

Revidirano letno nekonsolidirano poročilo za leto 2005

Letno poročilo za leto 2005

Uprava

25.04.2006


Letni dokument

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1B (Ur.l.RS, št 28/06) družba SALUS d.d, objavlja 

LETNI DOKUMENT

Družba SALUS d.d vse javne objave, ki so pomembne za investitorje in drugo javnosti objavlja na SEOnet-u, sklic skupščine pa tudi v časopisu Finance.

V Letnem dokumentu za leto 2006 predstavljamo vse javne objave, ki smo jih v skladu z veljavno zakonodajo s področja vrednostnih papirjev objavili v zadnjih 12 mesecih. Vse objave so dosegljive na spletnih straneh SEOnet: www.seonet.ljse.si in na spletnih straneh družbe: www.salus.si 

Datum

Naslov objave

12.4.2006

Izjava o skladnosti s kodeksom

12.4.2006

Objava sklica skupščine delničarjev

12.4.2006

Objava povzetka revidiranega letnega poročila

27.2.2006

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov

5.1.2006

Pridobitev lastnih delnic

19.12.2005

Dopolnitev povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2004

28.11.2005

Medletno poročanje

11.10.2005

Nakup lastnih delnic

9.9.2005

Nakup lastnih delnic

29.8.2005

Polletno poročilo

29.8.2005

Izplačilo vmesne dividende

29.8.2005

Objava povzetka polletnega poročila

27.5.2005

Medletno poročanje

17.5.2005

Obvestilo o sklepih skupščine

12.5.2005

Letno poročilo

Ljubljana, 18.4.2006 

Uprava

18.04.2006


Izjava uprave in nadzornega sveta Salus, Ljubljana d.d. o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb z dne 14.12.2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA d.d., objavlja naslednje sporočilo: 

SALUS, LJUBLJANA d.d., kot javna družba, katere delnice so uvrščene v borzno kotacijo Ljubljanske borze, d.d., posluje skladno Zakonom o gospodarskih družbah ter spoštuje določila Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravila Ljubljanske borze ter druge splošne predpise, ki urejajo vprašanja, ki jih obravnava tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb.

Družba spoštuje določila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z odstopanji, ki so obrazložena v nadaljevanju:  

Določila Kodeksa, ki se tičejo objav o deležih posameznih delničarjev v kapitalu družbe. 

Delnice družbe so prinosniške in zato družba nima delniške knjige in ji spremembe v lastništvu niso poznane. Določilo Pravil Ljubljanske borze o 10 največjih delničarjih na podlagi zadnje skupščine delničarjev upoštevamo, pri čemer pa poudarjamo :

- Podatki o 10 največjih delničarjih na podlagi zadnje skupščine delničarjev ne pomenijo tudi  dejansko 10 največjih delničarjev. Udeležba na skupščini je običajno okrog 60%, tako da nam je struktura 40% delničarjev nepoznana.
- Določilo Pravil Ljubljanske borze o 10 največjih delničarjih temelji na določbi 22.čl. ZTVP-1. To določilo je zavezajoče tako za družbo, kot za delničarje. Ker pa družba v primeru na skupščini prisotnih delničarjev - fizičnih oseb, ne more zagotoviti točnost podatka o dejansko 10 največjih delničarjih, objavlja na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov, le skupen podatek o na skupščini prisotnih delničarjih - fizičnih osebah, ki so vljučeni v seznam o 10 največjih delničarjih na podlagi zadnje skupščine delničarjev. 

Določilo Kodeksa 1.1.1. Osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je maksimiranje vrednosti družbe. Ta in drugi cilji, ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, naj bodo zapisani v statutu družbe. 

Menimo, je opredeljevanje ciljev družbe deklaracija in kot taka ne sodi statut. Statut je temeljni pravni akt družbe in mora zato biti vsaka določba sposobna sodne presoje. Pojmi kot so maksimiranje vrednosti družbe, maksimiranje dobička itd., potrebujejo preveč dodatnih pojasnitev in izločitev, da bi lahko postali pravni pojmi, ki bi sodili v statut družbe.

Določilo Kodeksa 2.3.3. Plačila članov uprave naj bodo sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Variabilni del naj vsebuje posamezna medletna ali letna izplačila, ki naj bodo povezana z uspešnostjo dela posameznega člana uprave, izpolnjevanjem načrtov in uspešnostjo poslovanja družbe. Poleg tega naj variabilni del oziroma stimulativna plačila predstavljajo tudi dolgoročno spodbudo za doseganje večje storilnosti. Uspešnost posameznega člana uprave naj ocenjuje nadzorni svet in določi konkretno višino variabilnega dela plačila v skladu s kriteriji v pogodbi. 

Menimo, da zadošča ureditev, ko navedeno problematiko z vnaprej določenimi kriteriji ureja individualna pogodba med družbo in upravo.

Določila Kodeksa 3.3. neodvisnost članov nadzornega sveta, 
                          3.5. nasprotje interesov. 

Družba je od preoblikovanja v delniško družbo leta 1990 realno 4 krat povečala prihodke, 6 krat sredstva, 12 krat kapital in za polovico zaposlene. Družba je v tem času imela dva direktorja in praktično nespremenjen nadzorni svet. Menimo, da je bilo poslovanje družbe v tem obdobju zelo uspešno. Obvladovanje takega obsega poslovanja in s takimi končnimi finančnimi učinki s 135 zaposlenimi, zahteva poleg strokovnega vodenja tudi strokoven, predvsem pa kontinuiran in stalen nadzor. V Salusu smo se odločili, v okviru zakonskih možnosti, za sistem nadzora po katerem je predsednik nadzornega sveta stalno prisoten v družbi. Gre za sistem, ki je po vsebini dokaj podoben enotirnemu sistemu upravljanja, ki ga predvideva novi ZGD-1. Seveda pa je tak sistem v več točkah v nesoglasju z obstoječimi določili Kodeksa, ki pa bodo morala glede na nova določila ZGD-1 tudi doživeti ustrezne spremembe. Menimo, da se je sistem upravljanja v družbi izkazal za uspešnega in ga bomo zato ohranili do uskladitve z ZGD-1. 

Določilo Kodeksa  7.1.4. Družba naj zaradi primerljivosti računovodskih izkazov sestavi in objavi letne in medletne konsolidirane in nekonsolidirane računovodske izkaze na podlagi mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP). 

Družba od 1. januarja 2006 računovodske izkaze sestavlja po Slovenskih računovodskih standardih (SRS 2006), ko so primerljivi z MSRP. 

Določilo Kodeksa 7.1.2. Družba naj zagotovi javne objave sporočil tudi v angleškem  jeziku.
                          7.1.7. Letno poročilo naj bo prevedeno tudi v angleški jezik. 
                          7.5.1. Družba naj si prizadeva za izdelavo čim bolj preglednih spletnih strani družbe v   slovenskem in angleškem jeziku.
                         7.5.3.   Družba naj na spletni strani objavi ime in kontaktne informacije osebe, ki je zadolžena za odnose z vlagatelji, zlasti v primeru, če informacije, navedene pod točkami 7.1.2., 7.1.7., in 7.5.2 tega Kodeksa , niso dostopne tdi v angleškem jeziku. 

Družba ne vidi razloga objavljati javnih objav v angleškem jeziku. 

Določilo Kodeksa 7.4.    Strategija komuniciranja družbe 

Pristojni osebi za komuniciranje z investitorji in javnostjo sta direktor družbe in predsednik nadzornega sveta.  

Kodeks upravljanja javnih delniških družb je javno objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze www.ljse.si.

Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb se nanaša na obdobje januar - december 2005.

 April 2006

Predsednik nadzornega sveta:
Igor Jenko

Direktor:
Marko Rupret

12.04.2006


Vabilo na 21. redno skupščino

Predsednik nadzornega sveta gospodarske družbe SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.d.

VABI

delničarje na 21. redno skupščino, ki bo 13. maja 2006 ob 11.00 uri v poslovni stavbi SALUSa d.d. v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10.

Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka ga. Nada Kumar.

Dnevni red

1.     Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta 
1.        Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednje sklep:
1.1.     Bilančni dobiček v znesku 8.230.304 tisoč sit se razdeli

 

 

v tisočih SIT

1.

Dividenda na delnice razreda B (135.000) - 5.000 SIT na delnico, všteta vmesna dividenda 2.000 SIT

675.000

2.

Dividenda za delnice, ki so v lasti družbe se ne razdeli

 

3.

Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.3.5. Statuta

25.000

4.

Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD

32.000

5.

Razlika do skupnega zneska bilančnega dobička je preneseni dobiček

 

 

 

 

 

1.2.  Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2005 in se direktorju za poslovno leto 2005 podeli razrešnica.
1.3.  Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005 podeli razrešnica.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

2.1. Uprava in NS predlagata, da skupščina sprejme naslednja sklepa:

A. 

Osnovni kapital družbe, ki znaša 135.000.000 sit  (sto petintrideset milijonov tolarjev),  se zmanjša za 10.000.000 (deset milijonov SIT) z umikom 10.000 (deset tisoč) navadnih, v celoti vplačanih delnic, z nominalno vrednostjo 1.000 (tisoč tolarjev) za delnico. 

Družba zmanjšuje osnovni kapital, ker je obseg kapitala glede na potrebe poslovanje družbe prevelik. 

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede na poenostavljeni način. 

Pridobitev delnic se izvede z nakupom na delnic na Ljubljanski borzi d.d. Nakupna cena ne sme za več kot 3 % presegati povprečja zadnjih 30 trgovalnih dni pred nakupom. 

Umik delnic se izvede v breme bilančnega dobička. Znesek, ki ustreza skupni nominalni vrednosti umaknjenih delnic se razporedi v kapitalske rezerve. 

Po pridobitvi delnic na podlagi tega sklepa uprava družbe izvede umik vseh pridobljenih  delnic tako, da da nalog KDD Klirinško depotni družbi d.d. za izbris umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev. 

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z dnem vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register. 

B.

Skupščina v skladu s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala  pod točko A. sprejme naslednje spremembe statuta družbe:

Točki 3.1. in 3.1.1 statuta se spremenita in se glasita:
          3.1.  Osnovni kapital družbe znaša 125.000.000 SIT (stopetindvajset milijonov tolarjev). 

Osnovni kapital družbe je razdeljen na:

3.1.1. 125.000 (stopetindvajset tisoč) navadnih delnic na prinosnika, z nominalno vrednostjo delnice v višini 1000 (tisoč) SIT, torej v skupni nominalni vrednosti 125.000.000 (stopetindvajsetmilijonov) SIT.

 3. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: 

3.1.  Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2006 revizijsko družbo RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. 

4. Skupščino se seznani z dvema članoma NS, predstavnikoma delavcev.

4.1. Predstavnika delavcev v NS sta ga. Zala Grilj in g. Emil Tehovnik. Štiriletni mandat nastopita 25.4.2006.

Pri tč. 2 dnevnega reda skupščin odloča s ¾ (tremi četrtinami) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Pri vseh ostalih sklepih skupščina odloča z večino oddanih glasov.

Letno poročilo uprave za poslovno leto 2005, poročilo nadzornega sveta z mnenjem o poslovnem poročilu uprave in poročilu revizorja ter sklepom nadzornega sveta o odobritvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2005 ter mnenje revizorja za poslovno leto 2005, so na vpogled  v tajništvu direktorja na sedežu družbe v Ljubljani, Mašera Spasičeva ulica 10, od vključno dne objave tega vabila do vključno 13.5.2006 vsak delavnik med 8.00 in 10.00 uro.

Pogoj za udeležbo na skupščini je potrdilo o lastništvu delnic, ki ga bo izdala Centralna klirinško depotna družba družba d.d., Ljubljana Tivolska cesta 48. Delničarji bodo potrdila prejeli po pošti na sedež družbe ali domači naslov do 12.5.2006. Pooblaščenci delničarjev se izkažejo s pooblastilom in potrdilom o lastništvu delnic.

Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni potrebno notarsko overiti.

Družba bo začela izplačevati dividendo dne 22.5.2006 na podlagi potrdila o lastništvu delnic na dan 16.5.2006.   

Igor Jenko
Predsednik nadzornega sveta SALUS d.d.

12.04.2006


Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja povzetek revidiranega letnega poročila z revizijskim mnenjem za leto 2005

Vpogled v letno poročilo

Letno poročilo uprave za poslovno leto 2005, poročilo nadzornega sveta z mnenjem o poslovnem poročilu uprave in poročilu revizorja ter sklepom nadzornega sveta o odobritvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2005 ter mnenje revizorja za poslovno leto 2005 so na vpogled v tajništvu direktorja na sedežu družbe v Ljubljani, Mašera Spasičeva ulica 10, od 13.4.2006 dalje vsak delavnik med 8.00 in 10.00 uro.

Uprava

Pripeti dokumenti: Povzetek letnega poslovnega poročila 2005

12.04.2006


Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2005

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2005
Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2005

Uprava

27.02.2006


Nakup lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Družba Salus Ljubljana d.d. je v času od zadnje objave dne 11. 10. 2005 pridobila 2.092 lastnih delnic in sicer:

- 51 delnic v nominalni vrednosti 51.000 Sit, po ceni 120.000 za delnico, v vrednosti 6.120.000 Sit. Namen pridobitve: prva alineja prvega odstavka 240. člena ZGD.

- 6 delnic v nominalni vrednosti 6.000 Sit, po ceni 122.000 za delnico, v vrednosti 732.000 Sit. Namen pridobitve: prva alineja prvega odstavka 240. člena ZGD.

- 121 delnic v nominalni vrednosti 121.000 Sit, po ceni 122.300 za delnico, v vrednosti 14.798.300 Sit. Namen pridobitve: prva alineja prvega odstavka 240. člena ZGD.

- 334 delnic v nominalni vrednosti 334.000 Sit, po ceni 122.900 za delnico, v vrednosti 41.048.600 Sit. Namen pridobitve: prva alineja prvega odstavka 240. člena ZGD.

- 10 delnic v nominalni vrednosti 10.000 Sit, po ceni 123.000 za delnico, v vrednosti 1.230.000 Sit. Namen pridobitve: prva alineja prvega odstavka 240. člena ZGD.

- 1.570 delnic v nominalni vrednosti 1.570.000 Sit, po knjigovodski vrednosti 20.788,57 Sit za delnico, v skupni  vrednosti 32.638.054,90 Sit. Družba je delnice pridobila na podlagi delitve in prevzema premoženja družbe Finsa, Finančni inženiring d.o.o., Ljubljana, ki je na podlagi sklepa skupščine prenehala poslovati po skrajšanem postopku brez likvidacije.

Salus d.d. ima tako skupaj 7.701 lastnih delnic, kar predstavlja 5,70 % kapitala.

Uprava

05.01.2006