A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2005

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Dopolnilo oz. popravek povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2004

Na podlagi odredbe o odpravi kršitve Agencije za trg vrednostnih papirjev opr.št. N-NP-JD-80/05-67-OOK-(795) Z DNE 4. 11. 2005 in odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev št. N-NP-JD-80/05-67-Odl-(909) z dne 14. 12. 2005, družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja dopolnilo oz. popravek povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2004, ki se nanaša na prejemke uprave in je bil objavljen dne 12. 4. 2005 na SEOnet.

Uprava

Pripeti dokumenti: Dopolnitev povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2004

19.12.2005


Nakup lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Salus d.d. je dne 10. 10. 2005 kupila na organiziranem trgu 510 lastnih delnic po ceni 123.000 Sit za delnico. Salus d.d. ima tako skupaj 5.609 lastnih delnic, kar predstavlja 4,15% kapitala. Delnice so bile kupljene za namene iz prve alineje prvega odstavka 240. člena ZGD.

Uprava

11.10.2005


Nakup lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Salus d.d. obvešča zainteresirano javnost, da je dne 9. 9. 2005 kupil 10 lastnih delnic po ceni 125.000 Sit za delnico. Salus d.d. ima tako skupaj 4.356 lastnih delnic, kar predstavlja 3,2% kapitala. Delnice so bile kupljene za namene iz prvega odstavka 240. člena ZGD.

Uprava

09.09.2005


Izplačilo vmesne dividende

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi sklepa uprave in potrditve nadzornega sveta, bo Salus d.d. izplačal vmesno dividendo za leto 2005 v višini 2.000 Sit bruto na delnico. Dividenda bo izplačana na podlagi potrdila KDD o lastništvu delnic na dan 6. 9. 2005 in se bo izplačevala od 12. 9. 2005 dalje.

Uprava

29.08.2005


Objava povzetka polletnega poročila za polletje 2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja povzetek polletnega poročila za leto 2005

Vpogled v polletno poročilo

Polletno poročilo je na vpogled na sedežu družbe Salus, d.d., Ljubljana, Mašera Spasićeva c. 10, Ljubljana, vsak delavnik med 8. in 12. uro.
Povzetek polletnega poročila je objavljen tudi na spletni strani družbe http://www.salus.si od 29. 8. 2005 dalje.

Uprava

Datum: 26. 8. 2005

Pripeti dokumenti: Povzetek polletnega poročila

29.08.2005


Sklepi 20. redne skupščine

Predsednik nadzornega sveta gospodarske družbe SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.d.

objavlja

sklepe 20. redne skupščine, ki je bila 14. maja 2005 ob 11. uri v poslovni stavbi SALUSa d.d. v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10.

Od skupnega števil 131.282  rednih delnic razreda B z glasovalno pravico,  je na skupščini prisostvovalo 60.573 delnic ali 46,14 %.  

Skupščini je prisostvovala notarka Nada Kumar.  

Sklep 1.1.  

Bilančni dobiček v znesku 7.850.999 tisoč sit se razdeli

 

  v tisočih SIT

1.

Dividenda na delnice razreda B (135.000) - 4.500 SIT na delnico, všteta vmesna dividenda 2.000 SIT

607.500

2.

Dividenda za delnice, ki so v lasti družbe se ne razdeli

 

3.

Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.3.5. Statuta

25.000

4.

Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD

34.000

5.

Razlika do skupnega zneska bilančnega dobička je preneseni dobiček

 

Sklep 1.2.  

Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2004 in se direktorju za poslovno leto 2004 podeli  razrešnica.

Sklep 1.3.  

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004 podeli razrešnica.

Sklep 2.1.       

Na predlog nadzornega sveta se izvolijo za zunanje člane nadzornega sveta za dobo štirih let od 25.04.2006 dalje: Igor Jenko, Boris Šefman, JurijSamec.

Sklep 3.1. 

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2005 revizijsko družbo RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.   

Ljubljana, 16. 5. 2005

Igor Jenko
Predsednik nadzornega sveta SALUS d.d.

17.05.2005


Vabilo na 20. redno skupščino

Predsednik nadzornega sveta gospodarske družbe SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.d.

VABI

delničarje na 20. redno skupščino, ki bo 14. maja 2005 ob 11. uri v poslovni stavbi SALUSa d.d. v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10.

Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

Dnevni red

1.     Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta 
1.         Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednje sklep:
1.1.       Bilančni dobiček v znesku 7.850.999 tisoč sit se razdeli
                                                                                                                           v tisočih SIT

1.

Dividenda na delnice razreda B (135.000) - 4.500 SIT na delnico, všteta vmesna dividenda 2.000 SIT

607.500

2.

Dividenda za delnice, ki so v lasti družbe se ne razdeli

 

3.

Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.3.5. Statuta

25.000

4.

Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD

34.000

5.

Razlika do skupnega zneska bilančnega dobička je preneseni dobiček

 

1.2.  Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2004 in se direktorju za poslovno leto 2004 podeli  razrešnica.
1.3.  Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004 podeli razrešnica.

2.       Volitve zunanjih članov nadzornega sveta. 

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

2.1. Na predlog nadzornega sveta se izvolijo za zunanje člane nadzornega sveta za dobo štirih let od 25.04.2006 dalje: Igor Jenko, Boris Šefman, JurijSamec.

 3. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: 

3.1.  Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2005 revizijsko družbo RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. 

Letno poročilo uprave za poslovno leto 2004, poročilo nadzornega sveta z mnenjem o poslovnem poročilu uprave in poročilu revizorja ter sklepom nadzornega sveta o odobritvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2004 ter mnenje revizorja za poslovno leto 2004, so na vpogled  v tajništvu direktorja na sedežu družbe v Ljubljani, Mašera Spasičeva ulica 10, od vključno dne objave tega vabila do vključno 14.5.2005 vsak delavnik med 8.00 in 10.00 uro in na spletni strani http:/www.salus.si.

O vseh sklepih skupščine iz točk dnevnega reda odloča skupščina z večino oddanih glasov.

Pogoj za udeležbo na skupščini je potrdilo o lastništvu delnic, ki ga bo izdala Centralna klirinško depotna družba družba d.d., Ljubljana Trg Republike 3. Delničarji bodo potrdila prejeli po pošti na sedež družbe ali domači naslov do 13.5.2005. Pooblaščenci delničarjev se izkažejo s pooblastilom in potrdilom o lastništvu delnic.

Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni potrebno notarsko overiti.

Družba bo začela izplačevati dividendo dne 23.5.2005 na podlagi potrdila o lastništvu delnic na dan 17.5.2005. 

Igor Jenko
Predsednik nadzornega sveta SALUS d.d. 

13.04.2005