A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2004

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Imenovanje direktorja družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet SALUS Ljubljana, d.d. je na svoji 4. redni seji, dne 21.10.2004, sprejel sklep o ponovnem imenovanju gospoda Marka Rupreta, univ.dipl.ekon., za direktorja družbe za dobo petih let od 01.01.2005 dalje. 

Predsednik nadzornega sveta:
Igor Jenko

26.10.2004


Izjava za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe meni, da v tekočem in načrtovanem poslovanju družbe ni razlogov za znižanje vrednosti delnice Salusa na Ljubljanski borzi v mesecu juniju 2004.

Družba je v prvem trimesečju letošnjega leta ustvarila 9,06 milijarde Sit poslovnih prihodkov, kar je 10% več od doseženega v enakem lanskem obdobju in s tem ustvarila 99% načrtovanih poslovnih prihodkov. V družbi načrtujemo kljub višjim načrtovanim prihodkom, nekoliko nižji čisti dobiček, kar je posledica znižanja cen zdravil zaradi uvedbe liste medsebojno zamenljivih zdravil.

Zaradi vstopa v EU v družbi ne pričakujemo bistvenih sprememb na področju trženja zdravil v Sloveniji, saj je trg zdravil že sedaj oblikovan in deluje na podoben način, kot v večini evropskih držav.

16.06.2004


Sklepi 19. redne skupščine

Skladno s 37. členom Pravil Ljubljanske borze d.d. in skladno z ZTVP-1

L  J  U  B  L  J  A  N  A   d. d.

promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.d., Ljubljana, Mašera Spasičeva ulica 10

OBJAVLJA

sklepe 19. redne skupščine, ki je bila 8. maja 2004 ob 11 uri v poslovni stavbi SALUSa d.d. v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10.

Od skupnega števila 132.016 rednih delnic razreda B z glasovalno pravico je na skupščini prisostvovalo 60.231 delnic ali 45,62%.

Skupščini je prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

Sklep 1.1.

Bilančni dobiček v znesku 6.695.762  tisoč sit se uporabi za:

 

 

v tisočih SIT

1.

Dividenda na delnice razreda B (135.000) - 4.000 SIT na delnico, všteta vmesna dividenda 1.500 SIT

540.000

2.

Dividenda za delnice, ki so v lasti družbe se ne razdeli

 

3.

Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.3.5. Statuta

25.000

4.

Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD

32.000

5.

Razlika do skupnega zneska bilančnega dobička je preneseni dobiček

 

Sklep 1.2.

Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2003 in se direktorju za poslovno leto 2003 podeli  razrešnica.

10.05.2004


Vabilo na 19. redno skupščino

Predsednik nadzornega sveta gospodarske družbe SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.d.

VABI

delničarje na 19. redno skupščino, ki bo 8. maja 2004 ob 11. uri v poslovni stavbi SALUSa d.d. v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10.

Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

Dnevni red

1.     Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta 
1.        Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednje sklep:
1. 1.        Bilančni dobiček v znesku 6.695.762 tisoč sit se razdeli:

 

 

v tisočih SIT

1.

Dividenda na delnice razreda B (135.000) - 4.000 SIT na delnico, všteta vmesna dividenda 1.500 SIT

540.000

2.

Dividenda za delnice, ki so v lasti družbe se ne razdeli

 

3.

Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.3.5. Statuta

25.000

4.

Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD

32.000

5.

Razlika do skupnega zneska bilančnega dobička je preneseni dobiček

 

1.2.  Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2003 in se direktorju za poslovno leto 2003 podeli  razrešnica.

1.3.  Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2003 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2003 podeli razrešnica.

2.    Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: 

2.1.  Na predlog nadzornega sveta skupščina za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2004 imenuje revizijsko družbo RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.

Letno poročilo uprave za poslovno leto 2003, poročilo nadzornega sveta z mnenjem o poslovnem poročilu uprave in poročilu revizorja ter sklepom nadzornega sveta o odobritvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2003 ter mnenje revizorja za poslovno leto 2003, so na vpogled  v tajništvu direktorja na sedežu družbe v Ljubljani, Mašera Spasičeva ulica 10, od vključno dne objave tega vabila do vključno 8.5.2004 vsak delavnik med 8.00 in 10.00 uro.

O sklepih skupščine iz točk 1. in 2. dnevnega reda odloča skupščina z večino oddanih glasov.

Pogoj za udeležbo na skupščini je potrdilo o lastništvu delnic, ki ga bo izdala Centralna klirinško depotna družba družba d.d., Ljubljana Trg Republike 3. Delničarji bodo potrdila prejeli po pošti na sedež družbe ali domači naslov do 7.5.2004. Pooblaščenci delničarjev se izkažejo s pooblastilom in potrdilom o lastništvu delnic.

Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni potrebno notarsko overiti.

Družba bo začela izplačevati dividendo dne 17.5.2004 na podlagi potrdila o lastništvu delnic na dan 11.5.2004.

Igor Jenko
Predsednik nadzornega sveta SALUS d.d.

Ljubljana, dne 1.4.2004

 

07.04.2004