A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2003

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Sprememba načina javne objave

Na podlagi sklepa 18. redne skupąčine delničarjev dne 10. maja 2003 in točke 9.1. statuta druľbe bo druľba SALUS d.d. objavljala obvestila o pomembnih poslovnih dogodkih iz 66.člena ZTVP-1 na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. sistem SEOnet .

UPRAVA

08.07.2003


Sklepi 18. redne skupščine

Skladno s 37. členom Pravil Ljubljanske borze d.d. in skladno z ZTVP-1

L  J  U  B  L  J  A  N  A   d. d.

promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.d., Ljubljana, Maąera Spasičeva ulica 10 

OBJAVLJA

sklepe 18. redne skupąčine, ki je bila 10. maja 2003 ob 11 uri v poslovni stavbi SALUSa d.d. v Ljubljani, Maąera-Spasičeva ulica 10. 

Od skupnega ątevila 132.016 rednih delnic razreda B z glasovalno pravico je na skupąčini prisostvovalo 62.412 delnic ali 47,28%. 

Skupąčini je prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

Predsednik skupąčine pojasni razloge za delni umik točke 2. dnevnega reda in sicer pod točki 2.1.2. in 2.1.3., ki so zakonsko davčne narave in posledično spremembe 3. točke dnevnega reda. 

Sklep 1.1.

Bilančni dobiček v znesku 5.561.011 tisoč sit se uporabi za    
                                                                                                    v tisočih SIT

1.

Dividenda na delnice razreda B (135.000) - 3.500 SIT na delnico, vąteta vmesna dividenda 1.000 SIT

472.500

2.

Dividenda za delnice, ki so v lasti druľbe se ne razdeli

 

3.

Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.3.5. Statuta

  25.000

4.

Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD

  31.000

5.

Razlika do skupnega zneska bilančnega dobička je preneseni dobiček

 

Sklep 1.2.

Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2002 in se direktorju za poslovno leto 2002 podeli razreąnica.

Sklep 1.3.

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2002 podeli razreąnica.

Sklep 2.1.

Osnovni kapital druľbe, ki znaąa 265.000.000 sit (dvestopetinąestdeset milijonov tolarjev),  se zmanjąa z umikom vseh trinajsttisoč prednostnih delnic z nominalno vrednostjo 10.000 (desettisoč tolarjev) za delnico, ki jih je druľba pridobila kot lastne delnice, torej v skupni nominalni vrednosti 130.000.000,00, (stotrideset milijonov tolarjev), tako, da po zmanjąanju znaąa 135.000.000 sit (stopetindtrideset milijonov tolarjev).

Umik delnic se izvede v breme rezerv za lastne delnice oblikovanih iz čistega dobička poslovnega leta 2002. V kapitalske rezerve se odvede znesek 130.000.000 sit. 

Zmanjąanje osnovnega kapitala z umikom delnic se izvede zaradi ukinitve razreda prednostnih delnic.

Osnovni kapital se zmanjąa z dnem vpisa sklepa o zmanjąanju osnovnega kapitala v sodni register. 

Sklep 3 

3.1.      Točke 3.1.2., 3.1.3. in 3.1.4 statuta se črtajo, točka 3.1.  statuta se spremeni in se  glasi:           

3.1.    Osnovni kapital druľbe znaąa 135.000.000 SIT (stopetintrideset milijonov tolarjev).

 3.2.     V točki 4. statuta se črtata besedi „IN PREDNOSTNE".

V točki 4.1.2 statuta se črta besedilo: "potem, ko je izplačana dividenda na podlagi prednostnih delnic".

 3.3.      Točke 4.2, 4.2.1, 4.2.2 in  4.2.3 statuta se črtajo.

 3.4.      Točka 9.1 statuta se spremeni in se glasi:

 9.1.      Druľba objavlja obvestila o pomembnih poslovnih dogodkih iz 66.člena ZTVP-1 na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. sistem SEOnet.

 3.5.     V točki 0.1. statuta se v predzadnji vrstici drugega odstavka beseda "in" nadomesti z vejico, v zadnji vrstici pa se pred piko doda besedilo "in dne 10. 5.2003 (desetega maja dvatisoč tri)."

3.6.      V točki 0.1.4. Statuta se črtata besedi „in prednostne"

3.7.      V skladu s spremembami in dopolnitvami iz sklepov pod točkami 3.1. do 3.6. se statut druľbe spremeni in se sprejme v prečiąčenem besedilu v besedilu iz predloga nadzornega sveta in uprave.

Sklep 4

Na predlog nadzornega sveta, skupąčina za revidiranje računovodskih izkazov druľbe za leto 2003 imenuje revizijsko druľbo ©AGER, druľba za revizijo in svetovanje d.o.o.

Ljubljana, dne 12.5.2003

Igor Jenko
Predsednik nadzornega sveta SALUS d.d.

14.05.2003


Povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2002

Skladno s 35. čl. Pravil Ljubljanske borze d.d. in skladno z ZTVP-1

L  J  U  B  L  J  A  N  A   d. d.

promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10, objavlja povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2002. Revizijo letnega poročila je opravila revizijska druľba ©ager d.o.o. Mnenje pooblaąčenega revizorja o letnem poročilu je pritrdilno in brez pridrľkov. Revizija je bila opravljena 24.03.2003.

bilanca stanja na dan 31.12.2002
izkaz poslovnega uspeha za leto 2002
izkaz finančnega izida za leto 2002
izkaz gibanja kapitala za leto 2002

Celotno revidirano letno poročilo je na vpogled na sedeľu druľbe, Maąera Spasićeva ulica 10, Ljubljana, vsak delavnik od 9.4.2003 med 8. in 12. uro.

Druľba Salus d.d., je Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve letno poročilo 2002 predloľila dne 31.03.2003.  AJPES pa bo letno poročilo objavila v skladu s svojimi določili.

Nadzorni svet je na svoji seji 02.04.2003 obravnaval letno poročilo za poslovno leto 2002 skupaj z revizorjevim poročilom. Z revizorjevim mnenjem je soglaąal ter v celoti potrdil letno poročilo. O razporeditvi bilančnega dobička v znesku 5.561.011 tisoč Sit bo po predlogu uprave in nadzornega sveta odločala skupąčina. Predlog je razviden iz sklica skupąčine, ki je objavljen sočasno  s povzetkom letnega poročila druľbe.

V mesecu decembru 2002 smo v druľbi pridobili 13.000 prednostnih delnic SALUS-a. Druľba namerava na naslednji skupąčini te delnice umakniti. Draľba je tudi imetnik 2.984 rednih delnic razreda B za namene iz prvega odstavka 240. člena ZGD.

Finančno stanje podjetja je stabilno, v preteklem letu se je poslabąala likvidnost na segmentu bolniąnic in delno koncesijskih lekarn, vendar se sploąni likvidnostni poloľaj zaradi tega ni bistveno spremenil.

V l. 2003 ostaja v veljavi pravilnik o oblikovanju veleprodajnih cen zdravil, zato pričakujemo nadaljevanje večletnega trenda zniľevanja veledrogerijskih marľ.

V letu 2002 smo pridobili zemljiąče v velikosti 22.043  kv.m., na katerem nameravamo skladno z razvojem potreb in sprejeto strategijo razvoja druľbe zgraditi novi poslovno skladiąčni objekt.

Letni plan prodaje smo v druľbi izpolnili na nivoju 98,4 %, glavni razlog za nedoseganje začrtanega plana je manjąa rast trga zdravil od pričakovane, saj je bil v lanskem letu prekinjen dolgoletni trend visokih stopenj rasti trga zdravil v Sloveniji. Kljub temu pa smo v druľbi zabeleľili viąjo rast prihodkov od rasti trga zdravil. 

Čisti dobiček na delnico je v l. 2002 znaąal 11.701 Sit in se je povečal glede na  l. 2001 za  50%. Pri izračunu čistega dobička smo od skupnega ątevila delnic odąteli lastne delnice (13.000 prednostnih delnic in 2.984 rednih delnic razreda B).

Knjigovodska vrednost redne delnice razreda B je dan 31.12.2002 znaąala 54.393,58 Sit in se je povečala za 26,6% glede na 31.12.2001. Pri izračunu knjigovodske vrednosti delnice smo od skupnega ątevila delnic odąteli lastne delnice (13.000 prednostnih delnic in 2.984 rednih delnic razreda B).

Uprava nima pooblastila za povečanje kapitala.

Znesek bruto dividende na delnico razreda B za leto 2001 je znaąal 3.000 Sit, za leto 2002 pa nadzorni svet predlaga skupąčini znesek 3.500 Sit na delnico razreda B.

Redne delnice druľbe glasijo na prinositelja. Po podatkih zadnje skupąčine delničarjev dne 25.5.2002 je imelo 10 največjih delničarjev skupaj 45.684 delnic, kar znaąa 17.24% v celotnem kapitalu druľbe.

Finsa d.o.o., Ljubljana

13.452 delnic

5,08%

KD VS Galileo

  5.058 delnic

1,91%

KD VS Rastko

  1.525 delnic

0,57%

Matis d.o.o. Velenje

  1.404 delnic

0,53%

6 fizičnih oseb

24.245 delnic

9,15%

Redne delnice druľbe glasijo na prinositelja in zato druľba s podatki iz zadnje alineje 4. točke 35. člena Pravil borze ne razpolaga.

V času od 31.12.2002 do objave v druľbi ni bilo pomembnih dogodkov, ki niso izkazani v prikazanih podatkih oz. takąnih, ki bi lahko bistveno vplivali na tekoče poslovanje druľbe.

UPRAVA

09.04.2003


Nerevidirani izkazi za leto 2002

Skladno s 34. čl. Pravil Ljubljanske borze d.d. in skladno z ZTVP-1
 

Ljubljana d. d.

promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10, objavlja glavne postavke
nerevidirane bilance stanja na dan 31.12.2002,
nerevidiranega izkaza poslovnega uspeha za leto 2002,
nerevidiranega izkaza finančnega izida za leto 2002 in
nerevidiranega izkaza gibanja kapitala za leto 2002.

Objava je na vpogled na sedeľu druľbe in na spletni strani http://www.salus.si.

Druľba je tudi v l. 2002 opravljala svojo osnovno dejavnost, trgovino z zdravili in medicinskimi pripomočki na debelo. 
V l. 2002 v upravi in nadzornem svetu druľbe ni bilo sprememb. Zaradi narave izdanih delnic razreda B (delnice glasijo na prinosnika) v druľbi nimamo podatkov o morebitnih  spremembah v lastniątvu v l. 2002.

V mesecu decembru 2002 smo v druľbi pridobili 13.000 prednostnih delnic SALUS-a. Druľba namerava na naslednji skupąčini te delnice umakniti.

Skladno s sklepom o zamenjavi revizorja, sprejetim na  17. redni skupąčini delničarjev  dne 25.5.2002 bo revizijo računovodskih izkazov za l. 2002 opravila revizijska druľba ©ager, druľba za revizijo in svetovanje d.o.o.

Finančno stanje podjetja je stabilno, v preteklem letu se je poslabąala likvidnost na segmentu bolniąnic in delno koncesijskih lekarn, vendar se sploąni likvidnostni poloľaj zaradi tega ni bistveno spremenil.

V l. 2003 ostaja v veljavi pravilnik o oblikovanju veleprodajnih cen zdravil, zato pričakujemo nadaljevanje večletnega trenda zniľevanja veledrogerijskih marľ.

V letu 2002 smo pridobili zemljiąče v velikosti 22.043  kv.m., na katerem nameravamo skladno z razvojem potreb in sprejeto strategijo razvoja druľbe zgraditi novi poslovno skladiąčni objekt.

Letni plan prodaje smo v druľbi izpolnili na nivoju 98,4 %, glavni razlog za nedoseganje začrtanega plana je manjąa rast trga zdravil od pričakovane, saj je bil v lanskem letu prekinjen dolgoletni trend visokih stopenj rasti trga zdravil v Sloveniji. Kljub temu pa smo v druľbi zabeleľili viąjo rast prihodkov od rasti trga zdravil.

Čisti dobiček na delnico je v l. 2002 znaąal 11.701 Sit in se je povečal glede na  l. 2001 za  50%. Pri izračunu čistega dobička smo od skupnega ątevila delnic odąteli lastne delnice (13.000 prednostnih delnic in 2.984 rednih delnic razreda B)

Knjigovodska vrednost redne delnice razreda B je dan 31.12.2002 znaąala 54.393,58 Sit in se je povečala za 26,6% glede na 31.12.2001. Pri izračunu knjigovodske vrednosti delnice smo od skupnega ątevila delnic odąteli lastne delnice (13.000 prednostnih delnic in 2.984 rednih delnic razreda B)

V času od 31.12.2002 do objave v druľbi ni bilo pomembnih dogodkov, ki niso izkazani v prikazanih podatkih oz. takąnih, ki bi lahko bistveno vplivali na tekoče poslovanje druľbe.

UPRAVA

28.02.2003