A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2002

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Obvestilo delničarjem Salusa d.d.

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Maąere Spasičeva 10, (SALUS, Ljubljana, d.d.)  na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev in pravili Borze, obveąča delničarje, da je  druľba kupila 13.000 lastnih prednostnih delnic, katera nominalna vrednost ene delnice znaąa tolarska protivrednost 39,33 evra v tolarski protivrednosti. 

Osnovni kapital druľbe SALUS, Ljubljana, d.d. je razdeljen na: 
-   135.000 (stopetintridesettisoč) navadnih delnic razreda B, z nominalno vrednostjo delnice v viąini 1000 (tisoč) SIT, torej v skupni nominalni vrednosti 135.000.000 (sto petintrideset milijonov) SIT;
-   13.000 (trinajsttisoč) prednostnih delnic z nominalno vrednostjo delnice v viąini 10.000 (desettisoč) SIT, torej v skupni nominalni vrednosti 130.000.000 (stotrideset milijonov) SIT.

Druľba je delnice odkupila od druľbe FINSA d.o.o., ki je v večinski lasti SOD-a. Druľba je delnice kupila po 15.000,00 SIT za delnico in je kupnino plačala 27.12.2002 na prodajalčev transakcijski račun.

Druľba je lastne prednostne delnice odkupila zaradi transparentnosti osnovnega kapitala, saj prednostne delnice predstavljajo 49 % osnovnega kapitala in le 4,4 % od kapitala po stanju 30.06.2002. 

Druľba namerava na naslednji skupąčini te delnice umakniti.

Uprava Salusa d.d.

30.12.2002


Povzetek polletnega poročila za leto 2002

Skladno s 36. čl. Pravil Ljubljanske borze d.d. In skladno z ZTVP-1

LJUBLJANA D.D.

promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10, objavlja povzetek polletnega poročila za leto 2002 ter glavne postavke nerevidirane bilance stanja na dan 30.06.2002, nerevidiranega izkaza poslovnega uspeha za prvo polletje 2002, nerevidiranega izkaza finančnega izida za prvo polletje 2002 in nerevidiranega izkaza gibanja kapitala za prvo polletje 2002.

Polletno poročilo je na vpogled na sedeľu druľbe in na spletni strani http://www.salus.si.

Na podlagi sklepa uprave in potrditve nadzornega sveta, bo Salus d.d. izplačal vmesno dividendo za leto 2002 v viąini 1.000 Sit bruto na delnico. Dividenda bo izplačana na podlagi potrdila KDD o lastniątvu delnic na dan 6. 9. 2002 in se bo izplačevala od 12. 9. 2002 dalje.

UPRAVA

30.08.2002


Spremembo števila delnic razreda B, ki kotirajo na borzi

Na podlagi sklepa 17. redne skupąčine delničarjev dne 25. maja 2002 se lastnosti navadnih delnic razreda A  izenačijo z lastnostmi navadnih delnic razreda B. Z izenačitvijo lastnosti delnic A z delnicami razreda B, razred navadnih delnic A preneha, razred navadnih delnic B pa se poveča za 10.000 navadnih delnic B. Skupno ątevilo rednih delnic razreda B, ki kotirajo na borzi tako znaąa 135.000. 

UPRAVA

26.06.2002


17. redna skupščina

SALUS Promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.d., Ljubljana, Maąera Spasičeva ulica 10

Predsednik nadzornega sveta gospodarske druľbe SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.d.

VABI

Delničarje na 17. redno skupąčino, ki bo 25. maja 2002 ob 11 uri v poslovni stavbi SALUSa d.d. v Ljubljani, Maąera-Spasičeva ulica 10.

Skupąčini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

Dnevni red

1.   Uporaba bilančnega dobička in podelitev razreąnice upravi in članom nadzornega sveta

1.      Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupąčina sprejme naslednje sklepe:

1.1.  Predlog uporabe bilančnega dobička. Bilančni dobiček v znesku 4.396.145 tisoč Sit se razdeli:

1.

Dividenda za prednostne delnice: protivrednost 56.241,90 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila

 

2.

Dividenda na delnice razreda A in B (135.000) - 3.000 SIT na delnico, vąteta vmesna dividenda 1.000 SIT

405.000

3.

Dividenda za delnice, ki so v lastni druľbe se ne razdeli

 

4.

Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.2.5. Statuta

15.000

5.

Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD

21.000

6.

Razlika do skupnega zneska bilančnega dobička je preneseni dobiček

 

v tisočih SIT

2. Zamenjava delnic razreda A za delnice razreda B

2.1. Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupąčina sprejme naslednje sklepe:

2.1.1. Lastnosti navadnih delnic razreda A se izenačijo z lastnostmi navadnih delnic razreda B, tako da ena navadna imenska delnica A, ki glasi na 1000 sit, postane navadna delnica na prinosnika, ki glasi na tisoč sit, in daje imetniku pravico do enega glasu na skupąčini druľbe, sorazmernega dela dobička, namenjenega za izplačilo dividend, ter v primeru likvidacije ali stečaja druľbe, pravico do sorazmernega dela premoľenja, preostalega po poplačilu vseh obveznosti.

Z izenačitvijo lastnosti delnic A z delnicami razreda B, razred navadnih delnic A, serijske ątevilke 1 do 10.000, preneha, razred navadnih delnic B pa se poveča za desettisoč navadnih delnic B, tretje izdaje, serijske ątevilke 125.001 do 135.000 tisoč.

Druľba izda 10.000 navadnih delnic razreda B, serijske ątevilke 125.001 do 135.000 in jih izroči delničarjem, imetnikom delnic razreda A, v razmerju ena navadna delnica razreda B proti izročitvi ene navadne delnice razreda A. Ker delniąke listine za delnice razreda A niso bile izdane, se delnice razreda B izročijo delničarjem razreda A po stanju delniąke knjige na petnasti dan potem, ko je bil sprejet ta sklep.

Uprava je dolľna dati nalog Centralni klirinąko depotni druľbi d.d., da v imenu in za račun druľbe delničarjem, imetnikom delnic razreda A izda delnice razreda B in jih vpiąe na njihov račun pri Centralnem registru vrednostnih papirjev v skladu s tem sklepom v roku 7 dni od dne sprejema tega sklepa.

2.1.2  V skladu s sklepi pod točko 2.1.1. se v besedilu iz predloga uprave in nadzornega sveta spremenijo določbe statuta druľbe.

2.2.  Uprava in nadzorni svet predlagata, da imetniki delnic razreda A sprejmejo naslednji sklep:

Delničarji, imetniki delnic  razreda A soglaąajo s sklepi skupąčine iz točk 2.1.1 in 2.1.2.

3.Sprememba in vskladitev dejavnosti ter sprejem sprememb in čistopisa statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupąčina sprejme naslednje sklepe:

3.1.   V firmi druľbe se  črta besedilo: »Maąera Spasičeva ulica 10«.

3.2.   Dejavnost druľbe se vskladi z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti in sicer tako:

3.2.1. da se odslej opis pri pri dejavnosti:

s ąifro 51.46 glasi: »trgovina na debelo s farmacevstkimi izdelki in medicinskimi pripomočki«, 
s ąifro G/52.31 glasi: »dejavnost lekarn«,
s ąifro K/72.40 glasi: »omreľne podatkovne storitve«,

3.2.2. pri dejavnostih s ąifro DN/36.63 in K/71.34 se črtata vejica in oznaka  »d.n.«,

3.2.3. pri dejavnosti s ąifro 90.00 namesto dosedanjega razreda vpiąejo podrazredi tega   razreda s ąiframi 90.021, 90.022 in 90.023,

3.2.4. da se  pri vseh dejavnostih kot dejavnost določi  podrazred s petmestnim ątevilom in sicer, z izjemo dejavnosti iz sklepov ąt. 3.2.1, 3.2.2. in 3.2.3, z vsebino enako dosedanji dejavnosti razreda.

3.3.   V skladu s sklepi pod točkama 2. in 3. dnevnega reda, predlogom uprave in nadzornega sveta ter zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih druľbah (U.L.R.S 45/2001) se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta druľbe v besedilu iz predloga nadzornega sveta in uprave; statut druľbe se spremeni in se sprejme v prečiąčenem besedilu v besedilu iz predloga nadzornega sveta in uprave.

4. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga, da skupąčina sprejme naslednji sklep:

4.1.  Na predlog nadzornega sveta skupąčina za revidiranje računovodskih izkazov druľbe za leto 2002 imenuje revizijsko druľbo ©AGER, druľba za revizijo in svetovanje d.o.o.

Letno poročilo uprave za poslovno leto 2001, poročilo nadzornega sveta z mnenjem o poslovnem poročilu uprave in poročilu revizorja ter sklepom nadzornega sveta o odobritvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2001, mnenje revizorja za poslovno leto 2001, predlog uprave in nadzornega sveta za spremembe in dopolnitve statuta in čistopisa statuta so na vpogled  v tajniątvu direktorja na sedeľu druľbe v Ljubljani, Maąera Spaićeva ulica 10, od vključno dne objave tega vabila do dneva skupąčine vsak delavnik med 8. in 10. uro.

O sklepih skupąčine iz točk 1.1, 1.2., 1.3. in 4. dnevnega reda odloča skupąčina z večino oddanih glasov,  o sklepih iz točk 2 in 3 dnevnega reda odloča skupąčina s tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Sklepi iz točke 2. dnevnega reda so veljavni, če sklep o soglasju k tem sklepom z izrednim sklepom sprejmejo imetniki delnic  razreda A z najmanj tremi četrtinami pri sklepanju zastopanih delnic razreda A.

Pogoj za udeleľbo na skupąčini je potrdilo o lastniątvu delnic, ki ga bo izdala Klirinąko depotna hiąa. Delničarji bodo potrdila prejeli po poąti na sedeľ druľbe ali domači naslov do 24.5.2002. Pooblaąčeni se izkaľejo s pooblastilom in potrdilom o lastniątvu delnic.

Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni potrebno notarsko overoviti.

19.04.2002


Mnenje revizorja o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2001

Skladno s 35. členom Pravil Ljubljanske borze d.d. in skladno z ZTVP-1 promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10 objavlja mnenje revizorja o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2001 in glavne postavke revidirane bilance stanja na dan 31.12.2001, revidirane bilance uspeha za leto 2001 in revidiranega izkaza finačnih tokov za leto 2001.

Poročilo pooblaąčenega revizorja
Revidirali smo izkaz stanja podjetja SALUS, LJUBLJANA, d.d. z dne 31. decembra 2001 ter z njo povezana izkaz uspeha in izkaz finančnih tokov za poslovno leto, ki se je končalo na isti dan. Za naątete računovodske izkaze je odgovorno poslovodstvo podjetja. Naąa odgovornost je, da izrazimo mnenje o njih.
Revidirali smo v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in mednarodnimi revizijskimi standardi. Po teh načelih in standardih smo bili dolľni načrtovati in izvesti revidiranje tako, da bi si pridobili razumno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembnejąih napačnih prikazov. V okviru revizije smo preiskali dokaze, ki podpirajo zneske in razkritja v računovodskih izkazih. Ocenili smo tudi skladnost računovodskih usmeritev z računovodskimi standardi in pomembnejąe metode izkazovanja vrednosti v računovodskih izkazih, ki jih je uporabilo poslovodstvo, ter ovrednotili razkritja v računovodskih izkazih. Prepričani smo, da je opravljena revizija dobra podlaga za mnenje o računovodskih izkazih.
Po naąem mnenju računovodski izkazi, naąteti v prvem odstavku, v vseh pomembnih pogledih podajajo resnično in poąteno sliko finančnega stanja podjetja SALUS Ljubljana, d.d. na dan 31. decembra 2001 in izidov njegovega poslovanja ter gibanja finančnih tokov v letu, ki se je končalo z navedenim datumom, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Ljubljana, 26. marec 2002

RICEWATERHOUSECOOPERS d.d.

Letno poročilo je na vpogled na sedeľu druľbe.

BILANCA STANJA

BILANCA USPEHA

DVOSTRANSKI IZKAZ FINANČNIH TOKOV

Uprava

19.04.2002


Glavne postavke nerevidirane bilance stanja na dan 31. 12. 2001

Promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10 objavlja glavne postavke nerevidirane bilance stanja na dan 31. 12. 2001 in nerevidirane bilance uspeha za poslovno leto 2001.

STATISTIČNI PODATKI IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2001 leta

STATISTIČNI PODATKI IZ BILANCE USPEHA v obdobju od 01.01.2001 do 31.12.2001

28.02.2002