A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2001

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Obvestilo delničarjem Salusa d.d.

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Maąere Spasičeva ulica 10, na podlagi 41. člena Pravil Ljubljanske borze d.d. obveąča delničarje, da bo na podlagi sklepa uprave in potrditve nadzornega sveta, izplačal vmesno dividendo za leto 2001 v viąini 1.000 Sit bruto na delnico. Dividenda bo izplačana na podlagi potrdila KDD o lastniątvu delnic na dan 21. 9. 2001 in se bo izplačevala od 26. 9. 2001 dalje.

Uprava Salusa d.d.

11.09.2001


Povzetek polletnega poročila za leto 2001

Skladno s 36. čl. Pravil Ljubljanske borze d.d. In skladno z ZTVP-1

Promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10, objavlja povzetek polletnega poročila za leto 2001 ter glavne postavke nerevidirane bilance stanja na dan 30.06.2001, nerevidirane bilance uspeha za prvo polletje 2001 in nerevidiranega izkaza finančnih tokov za prvo polletje 2001.

Doseľeno povečanje vrednosti realizirane prodaje v tem letu je rezultat realnega povečanja prodaje za 15%, spremembe tečaja tolarja do valut drľav dobaviteljic uvoľenih  zdravil in sprememb v strukturi porabe zdravil v Sloveniji.

Vsi izkazi so na vpogled na sedeľu druľbe in na spletni strani http://www.salus.si.

Uprava

 

 

v tisočih Sit

BILANCA STANJA

30.06.2001

30.06.2000

Sredstva

9.706.833

7.464.992

  Stalna sredstva

3.185.338

2.977.692

     Neopredmetena dolgoročna sredstva

11.766

8.384

     Opredmetena osnovna sredstva

1.938.486

1.838.631

     Dolgoročne finančne naloľbe

1.131.987

1.045.985

     Popravek kapitala

103.099

84.692

  Gibljiva sredstva

6.521.495

4.487.300

     Zaloge

1.459.314

1.339.050

     Dolgoročne terjatve iz poslovanja

0

0

     Kratkoročne terjatve iz poslovanja

3.262.994

2.382.143

     Kratkoročne finančne naloľbe

931.753

391.420

     Denarna sredstva

860.787

369.624

     Aktivne časovne razmejitve

6.647

5.063

 

 

 

Obveznosti do virov sredstev

9.706.833

7.464.992

  Kapital

5.393.944

4.552.087

     Osnovni kapital

265.000

26.500

     Vplačani preseľek kapitala

52.310

52.310

     Rezerve

211.474

137.051

     Preneseni čisti dobiček prejąnjih let

2.397.769

2.083.744

     Revalorizacijski popravek kapitala

1.944.965

1.757.992

     Nerazdeljeni dobiček  tekočega leta

522.426

494.490

  Dolgoročne rezervacije

0

71.462

  Dolgoročne obveznosti iz financiranja

0

0

  Dolgoročne obveznosti iz poslovanja

0

0

  Kratkoročne obveznosti iz financiranja

97.994

87.244

  Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

3.966.742

2.620.148

  Pasivne časovne razmejitve

248.153

134.051

 

 

 

BILANCA USPEHA

 

 

Čisti prihodki iz prodaje

14.276.785

10.895.563

Nabavna vrednost

12.883.109

9.691.013

Kosmati dobiček iz prodaje

1.393.676

1.204.550

Stroąki prodaje

499.159

435.241

Stroąki uprave

447.752

152.922

Dobiček iz poslovanja

446.765

616.387

Prihodki od finaciranja

183.811

175.852

Odhodki od financiranja

191.712

305.496

Dobiček iz rednega delovanja

438.864

486.743

Izredni prihodki

92.040

17.621

Izredni odhodki

8.478

9.874

Celotni dobiček

522.426

494.490

 

 

 

IZKAZ FINAČNIH TOKOV

 

 

Začetno stanje denarnih sredstev 1. 1.

949.519

323.836

   + prihodki

14.552.636

11.089.036

    - odhodki brez amortizacije in oblikovanja dolgoročnih rezervacij

-13.935.937

-10.468.303

    - davki iz dobička in deleľi iz dobička (razen lastnikov)

0

0

= nepopravljeni čisti pritoki (ali odtoki) pri poslovni dejavmosti

1.566.218

944.569

   + povačnje (ali - zmanjąanje) obveznosti iz poslovanja in pasivnih časovnih razmejitev

953.426

484.143

    - povečanje (ali + zamnjąanje) terjatev iz poslovanja in aktivnih časovnih razmejitev

-1.106.677

-575.024

    - povečanje (ali + zmanjąanje) zalog

75.481

-211.352

= popravljeni čisti pritoki (ali odtoki) pri poslovni dejavnosti

1.488.448

642.336

    - pobotano povečanje (ali + zmanjąanje) neopredmetenih dolgoročnih sredstev

-119

-754

    - pobotano povečanje (ali + zmanjąanje) opredmetenih osnovnih sredstev

-158.060

-110.828

    - pobotano povečanje (ali + zmanjąanje) dolgoročnih finančnih naloľb

-40.014

-197.855

    - pobotano povečanje (ali + zmanjąanje) kratkoročnih finančnih naloľb

-177.239

197.303

= čisti pritoki (ali odtoki) pri poslovni in investicijski dejavnosti

1.113.016

530.202

    + povečanje (ali - zmanjąanje) kapitala

-237.825

-182.766

    + pobotano povečanje ( ali - zmanjąanje) dolgoročnih rezervacij

0

0

    + pobotano povečanje (ali - zmanjąanje) dolgoročnih  obveznosti iz financiranja

0

0

    + pobotano povečanje (ali - zmanjąanje) kratkoročnih  obveznosti iz financiranja

5.476

4.879

    + pobotano povečanje (ali - zmanjąanje) obveznosti do lastnikov iz dobička

-19.880

17.309

= končno stanje denarnih sredstev

860.787

369.624

 

24.08.2001


Salus sklenil izvensodno poravnavo z Družbenim pravobranilcem Republike Slovenije (DPRS).

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Maąere Spasičeva 10, (Salus d.d.)  na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev obveąča delničarje, da je  dne 09.07.2001, skupaj s Finso finančnim inľeniringom in svetovanjem d.o.o., Ljubljana (Finsa d.o.o.), sklenil izvensodno poravnavo z Druľbenim pravobranilcem Republike Slovenije (DPRS).

Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij je pregledala predlog poravnave in podala mnenje, da bo izpolnitev poravnave v navedeni vsebini pomenila izvrąitev revizijske odločbe ąt.: 380-6/5002796.

V skladu s poravnavo se je Salus d.d. zavezal plačati Slovenski razvojni druľbi d.d. znesek v tolarski protivrednosti 2.519.252,00 DEM ter DPRS plačati njegove pravdne  stroąke, DPRS pa se je zavezal po izvedenem plačilu tega zneska odpovedati se vsem toľbenim zahtevkom zoper Salus d.d. in Finso d.o.o. v pravdi, ki se pred Okroľnim sodiąčem v Ljubljani vodi pod opravilno ątevilko VIII Pg 140/97 ter predlagati sodnemu registru izbris zaznamkov, vpisanih po drugem odstavku 50. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Z navedeno izvensodno poravnavo so stranke uredile vsa medsebojna sporna razmerja iz toľbe DPRS na podlagi 50/III. in 48. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Uprava Salusa d.d.

13.07.2001


Sklic 16. redne seje skupščine delničarjev

SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva ulica 10

OBJAVLJA

 sklic 16. redne seje skupąčine delničarjev na dan 19. 5. 2001 ob 11. uri na sedeľu druľbe v Ljubljani, Maąera Spasićeva 10.

 DNEVNI RED

 1. Letno poročilo SALUS d.d. za leto 2000.
Predlog sklepa: Letno poročilo se sprejme. 

2. Delitev čistega dobička, ustvarjenega v letu 2000
Predlog sklepa: 
Čisti dobiček iz leta 2000 ostane nerazporejen

3. Delitev čistega dobička preteklih let
Predlog sklepa:
Iz nerazporejenega čistega dobička iz let 1995 in 1996 s pripadajočo revalorizacijo:
se razdeli:

 

 

               v 000 SIT

1.

Dividenda za prednostne delnice

12.102

2.

Dividenda na delnice razreda A in B (135.000) - 3.000 SIT na delnico, vąteta vmesna dividenda 1.000 SIT

405.000

3.

Dividenda za delnice, ki so v lasti druľbe se ne razdeli

 

4.

Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.2.5. Statuta

10.000

5.

Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD

17.000

4. Predlog za razporeditev sredstev v sklad lastnih delnic.
Predlog sklepa: Iz nerazporejenega čistega dobička iz leta 1998 se razporedi 100.000.000,00 Sit v sklad lastnih delnic za nakup 5.000 delnic.

5. Predlog za izvolitev zunanjih članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: V nadzorni svet se za dobo ątirih let od 25. 4. 2002 dalje izvolijo Igor Jenko, Boris ©efman, Zdravko Sarąon kot člani in Drago Glavač kot nadomestni član.

6. Predlog določitve revizorske hiąe.
Predlog sklepa: Določi se revizorska hiąa PricewaterhouseCoopers d.d. za leto 2001.

Letno poročilo je  na vpogled na sedeľu druľbe vsak delovni dan od 19. 4. 2001 dalje med 8. In 10. uro.
Pogoj za udeleľbo na skupąčini je potrdilo o lastniątvu delnic, ki ga bo izdala Klirinąko depotna hiąa. Delničarji bodo potrdila prejeli po poąti na sedeľ druľbe ali domači naslov do 18. 5. 2001. Pooblaąčenci se izkaľejo s pooblastilom in potrdilom o lastniątvu delnic.

Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni potrebno notarsko overoviti.

Druľba bo začela izplačevati dividendo dne 22. 5. 2001 na podlagi potrdil KDD o lastniątvu delnic na dan 18. 5. 2001.

Predsednik nadzornega sveta:
Igor JENKO

18.04.2001


Poročilo pooblaščenega revizorja

Skladno s 35. členom Pravil Ljubljanske borze d.d.

L J U B L J A N A  d.d.

promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10

objavlja

mnenje revizorja o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2000 in glavne postavke revidirane bilance stanja na dan 31.12.2000, revidirane bilance uspeha za leto 2000 in revidiranega izkaza finačnih tokov za leto 2000 .

Poročilo pooblaąčenega revizorja

Revidirali smo bilanco stanja podjetja SALUS Ljubljana, d.d. z dne 31. decembra 2000 ter z njo povezana izkaz uspeha in izkaz finančnih tokov za poslovno leto, ki se je končalo na isti dan. Za naątete računovodske izkaze je odgovorno poslovodstvo podjetja. Naąa odgovornost je, da izrazimo mnenje o njih.
Revidirali smo v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in mednarodnimi revizijskimi standardi. Po teh načelih in standardih smo bili dolľni načrtovati in izvesti revidiranje tako, da bi si pridobili razumno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembnejąih napačnih prikazov. V okviru revizije smo preiskali dokaze, ki podpirajo zneske in razkritja v računovodskih izkazih. Ocenili smo tudi skladnost računovodskih usmeritev z računovodskimi standardi in pomembnejąe metode izkazovanja vrednosti v računovodskih izkazih, ki jih je uporabilo poslovodstvo, ter ovrednotili razkritja v računovodskih izkazih. Prepričani smo, da je opravljena revizija dobra podlaga za mnenje o računovodskih izkazih.
Po naąem mnenju računovodski izkazi, naąteti v prvem odstavku, v vseh pomembnih pogledih podajajo resnično in poąteno sliko finančnega stanja podjetja SALUS Ljubljana, d.d. na dan 31. decembra 2000 in izidov njegovega poslovanja ter gibanja finančnih tokov v letu, ki se je končalo z navedenim datumom, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
Ne da bi v svojem mnenju izrazili pridrľke opozarjamo na pojasnilo 26 k računovodskim izkazom. Podjetje Salus Ljubljana, d.d. je obtoľenec v pravdnem postopku vezanem na lastninsko preoblikovanje in morebitno oąkodovanje druľbene lastnine. Podjetje je sproľilo zoper toľečo stranko nasprotni postopek. Obe toľbi sta ąe v teku tako, da končnega izida zadeve ni mogoče predvideti in v računovodskih izkazih ni rezervacij za kakrąnokoli obveznost, ki lahko nastane iz tega.

Ljubljana, 19. marec 2001

PRICEWATERHOUSECOOPERS d.d.

BILANCA STANJA

leto 2000

leto 1999

Sredstva

8.463.330

6.642.466

Stalna sredstva

3.061.538

2.790.027

Neopredmetena dolgoročna sredstva

11.647

7.630

Opredmetena osnovna sredstva

1.874.699

1.851.100

Dolgoročne finančne naloľbe

1.091.973

848.130

Popravek kapitala

83.219

83.167

Gibljiva sredstva

5.401.792

3.852.439

Zaloge

1.534.795

1.127.698

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

0

0

Kratkoročne terjatve iz poslovanja

2.161.082

1.764.527

Kratkoročne finančne naloľbe

754.514

588.723

Denarna sredstva

949.519

323.836

Aktivne časovne razmejitve

1.882

47.655

     

Obveznosti do virov sredstev

8.463.330

6.642.466

Kapital

5.109.343

4.238.838

Osnovni kapital

265.000

26.500

Vplačani preseľek kapitala

52.310

52.310

Rezerve

118.600

137.310

Preneseni čisti dobiček prejąnjih let

1.860.586

1.765.470

Revalorizacijski popravek kapitala

1.942.275

1.577.247

Nerazdeljeni dobiček  tekočega leta

870.572

680.001

Dolgoročne rezervacije

0

68.516

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

0

0

Dolgoročne obveznosti iz poslovanja

0

0

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

92.518

82.365

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

3.260.865

2.251.898

Pasivne časovne razmejitve

604

849

     

BILANCA USPEHA

leto 2000

leto 1999

Čisti prihodki iz prodaje

22.672.036

18.278.219

Nabavna vrednost

20.211.204

16.122.687

Kosmati dobiček iz prodaje

2.460.832

2.155.532

Stroąki prodaje

866.761

825.646

Stroąki uprave

399.950

454.324

Dobiček iz poslovanja

1.194.121

875.562

Prihodki od finaciranja

300.339

409.009

Odhodki od financiranja

481.795

459.781

Dobiček iz rednega delovanja

1.012.665

824.790

Izredni prihodki

165.454

36.665

Izredni odhodki

61.076

25.068

Celotni dobiček

1.117.043

836.387

Davki iz dobička

246.471

156.386

Čisti dobiček

870.572

680.001

     

DVOSTRANSKI IZKAZ FINANČNIH TOKOV

leto 2000

leto 1999

Začetno stanje denarnih sredstev

352.658

784.498

Pritoki pri poslovni dejavnosti

22.948.331

18.631.551

Prihodki

23.137.829

18.723.893

Poslovno dezinvestiranje/(investiranje):

   

  začetne manj končne terjatve iz posl. in aktivne čas. razmejitve

-189.498

-92.342

Pritoki pri investicijski dejavnosti (dezinvestiranje)

0

381.741

Pobotano zmanjąanje kratkoročnih finančnih naloľb

0

381.741

Pritoki pri dejavnosti financiranja (novo financiranje)

2.823

0

Pobotano povečanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja

2.823

0

SKUPAJ

23.303.812

19.797.790

Odtoki pri poslovni dejavnosti

21.535.658

17.713.433

Odhodki brez amortizacije in oblikovanja dolgoročnih rezervacij

21.790.682

17.644.629

Davki iz dobička in deleľi iz dobička (razen lastnikov)

246.471

156.386

Poslovno investiranje: končne manj začetne zaloge

306.732

340.164

Poslovno definanciranje/financiranje:

   

  začetne manj končne obveznosti iz posl. in pasivne čas. razmejitve

-808.227

-427.746

Odtoki pri investicijski dejavnosti (investiranje)

374.047

1.073.621

Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev

10.653

9.754

Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev

81.640

299.973

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naloľb

168.359

763.894

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naloľb

113.395

0

Odtoki pri dejavnosti financiranja (definanciranje)

444.588

686.900

Zmanjąanje kapitala (zunaj izgube poslovnega leta)

369.974

365.500

Pobotano zmanjąanje dolgoročnih rezervacij

74.614

0

Pobotano zmanjąanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja

0

321.400

Končno stanje denarnih sredstev

949.519

323.836

SKUPAJ

23.303.812

19.797.790

Celotno letno poročilo je na ogled na sedeľu druľbe in na spletni strani www.salus.si.

UPRAVA

18.04.2001


Sklep Vrhovnega sodišča v Ljubljani

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Maąere Spasičeva 10, (Salus d.d.) na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev obveąča delničarje, da je 5. 3. 2001 prejel sklep Vrhovnega sodiąča v Ljubljani ąt. VII-Pg-92/96 z dne 30. 1. 2001, s katerim se ugodi reviziji Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (ARLPP); sodba sodiąča druge stopnje, op. ąt. I Cpg 544/2000 se razveljavi in zadeva vrne sodiąču druge stopnje v novo sojenje.

Salus d.d. je dne 28. 2. 1996 vloľil toľbo zoper pravno prednico ARLPP, s katero je zahteval, naj sodiąče ugotovi, da je odločba pravne prednice ARLPP ąt. 380-6/5002796 z dne 29. 01. 1996 nična, oziroma podrejeno, odpravo navedene odločbe. Z izpodbijalno odločbo je pravna prednica ARLPP naloľila Salusu d.d., da poveča poslovni sklad za 316.007.321 SIT, zmanjąa delniąki kapital za 7.000.000 SIT, zmanjąa revalorizacijo delniąkega kapitala za leta 1990, 1991 in 1992 v znesku 293.997.327 SIT, poveča dobiček za leta 1990, 1991 in 1992 za 126.351.602 SIT, zmanjąa rezervni sklad za 12.150.320 SIT in poveča terjatve do podjetja Finsa p.o. za znesek 129.211.276 SIT. 

Sodiąče prve stopnje je s sodbo VII Pg 92/96 z dne 16. 3. 2000 zavrnilo zahtevek Salusa d.d. za ugotovitev ničnosti izpodbijalne odločbe, ugodilo pa je podrejenemu toľbenemu zahtevku Salusa d.d. in izpodbijano odločbo ARLPP v celoti odpravilo. Zoper to sodbo je ARLPP dne 5. 4. 2000 vloľila pritoľbo. Viąje sodiąče je s sodbo I Cpg 544/2000 z dne 14. 9. 2000 pritoľbo ARLPP zavrnilo in potrdilo sodbo sodiąča prve stopnje.  Vrhovno sodiąče v Ljubljani pa je s sklepom ąt. VII-Pg-92/96 z dne 30. 1. 2001 ugodilo reviziji ARLPP, razveljavilo sodbo sodiąča druge stopnje, op. ąt. I Cpg 544/2000 in zadevo vrnilo sodiąču druge stopnje v novo sojenje.

Celotno besedilo sodbe Vrhovnega sodiąča je objavljeno na spletni strani www.salus.si.

Ljubljana, dne 9. 3. 2001

Uprava Salusa d.d.

09.03.2001


Vrhovno sodišče ugodilo reviziji Salusa

SALUS promet s farmacevstkimi medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Maąere Spasića 10, (Salus d.d.) na podlagi 66. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev obveąča delničarje, da je 21.2.2001 prejel sodbo Vrhovnega sodiąča Republike Slovenije opr. ąt. III Ips. 52/2000 z dne 30.1.2001.

Z navedeno sodbo je Vrhovno sodiąče ugodilo reviziji Salusa d.d. in sodbo sodiąča druge stopnje spremenilo tako, da je zavrnilo toľbo toľnika Finsa Finančni inľiniring in svetovanje d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana (Finsa d.o.o.) tudi v delu, s katerim je Finsa d.o.o. toľila Salus d.d. na ugotovitev, da ji je bila na skupąčini delničarjev Salusa d.d. dne 11.5.1997 odrečena pravica izvrąevanja glasovalne pravice z 10.000 glasovi iz naslova prednostnih delnic. Sodbo druge stopnje je sodiąče razveljavilo tudi glede plačila stroąkov in glede stroąkov potrdilo sodbo prve stopnje. Finsi d.o.o. je tudi naloľilo naj Salusu d.d. povrne revizijske stroąke. Revizijo toľnika.

Finsa d.o.o. je Vrhovno sodiąče zavrnilo.

Sodiąče prve stopnje je s sodbo opr. ąt. VII Pg. 247/98 z dne 2.12.1998 kot neutemeljene zavrnilo toľbene zahtevke Finsa d.o.o. zoper Salus d.d. in sicer: a) naj se ugotovi, da je bila Finsi d.o.o. na skupąčini delničarjev dne 17.5.1997 neutemeljeno odrečena pravica izvrąevanja glasovanja s 130.000 glasovi, b) podrejeni zahtevek, da je bila Finsi d.o.o. na navedeni skupąčini Salusa d.d. odrečena pravica izvrąevanja glasovanja s 10.000 glasovi ter c) da naj se sklepa navedene skupąčine pod točkama 1. in 2. dnevnega reda razveljavita.

Sodiąča druge stopnje je pritoľbi toľnika Finsa d.o.o. zoper sodbo sodiąča prve stopnje delno ugodilo in delno spremenilo zavrnilno sodbo sodiąča prve stopnje, tako da se s sodbo »ugotovi, da je bila toľniku (Finsi d.o.o.) na skupąčini delničarjev toľene stranke d.d. 17.5.1997 neutemeljeno odrečena pravica izvrąevanja glasovalne pravice z 10.000 glasovi«, v preostalem delu pa je pritoľbo Finse d.o.o. zavrnilo kot neutemeljeno in spremenilo sklep o stroąkih tako, da vsaka stranka nosi svoje stroąke. Zoper to sodbo sta vloľila revizijo tako toľnik Finsa d.o.o. kot tudi toľenec Salus d.d.

Finsa d.o.o. je v pravdi trdila, da ji 10.000 prednostnih delnic, ki jih je izdal Salus d.d. daje 130.000 oz. podrejeno 10.000 glasov na skupąčini Salusa d.d. pa, da je glasovalna pravica prednostnih delnic s statutom izkjučena, saj statut taksativno naątava pravice, ki jih dajejo vsi trije razredi delnic, pri čemer pri opredelitvi pravic iz prednostnih delnic ne navaja pravice do glasovanja. V obrazloľitvi sodbe tretje stopnje je Vrhovno sodiąče navedlo, da sodiąče druge stopnje pravno zmotno razlaga določila statuta Salusa d.d. saj ta taksativno - izključevalno naąteva vse pravice, ki jih dajejo delnice posameznega razreda (uporaba besede »naslednje pravice«), poleg tega bi bilo nerealno, da bi statut kot temeljni akt naąteval pravice iz delnic le primeroma; ker statut pri prednostnih delnicah med naątetimi pravicami ne navaja glasovalne pravice, je ta pravica s tem izključena, Vrhovno sodiąče tudi ugotavlja, da je tudi Finsa d.o.o. tako razumela statut Salusa d.d., saj na sedmih letnih skupąčinah, vse do skupąčine v letu 1997 ni uveljavljala glasovalne pravice, poleg tega pa je Salus d.d. tudi v prospektu iz leta 1991 opozoril delničarje, da prednostne delnice nimajo glasovnih pravic.

Celotno besedilo sodbe Vrhovnega sodiąča je objavljeno na spletni strani www.salus.si.

Uprava Salus d.d.

28.02.2001


Statistični podatki iz bilance stanja

Skladno s 34. členom Pravil Ljubljanske borze

promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10 objavlja glavne postavke nerevidirane bilance stanja na dan 31. 12. 2000 in nerevidirane bilance uspeha za poslovno leto 2000.

STATISTIČNI PODATKI IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2000na dan 31.12.2000 leta

v 000 Sit

AOP P O S T A V K E

leto 2000

leto 1999

001 A STALNA SREDSTVA

3.061.538

2.790.027

002 I. Neopredmetena dolgoročna sredstva

11.647

7.630

003 II. Opredmetena osnovna sredstva

1.874.699

1.851.100

004 1. Nepremičnine

1.595.574

1.472.320

005 2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

279.125

378.780

006 III. Dolgoročne finančne naloľbe

1.091.973

848.130

007 IV. Popravek kapitala

83.219

83.167

008 B. GIBLJIVA SREDSTVA

5.401.792

3.852.439

009 I. Zaloge

1.534.795

1.127.698

013 4. Blago

1.534.795

1.127.698

015 III. Kratkoročne terjatve iz poslovanja

2.161.082

1.764.527

016 IV. Kratkoročne finančne naloľbe

754.514

588.723

017 V. Denarna sredstva

949.519

323.836

018 VI. Aktivne časovne razmejitve

1.882

47.655

019 C. SREDSTVA

8.463.330

6.642.466

020 Č. ZUNAJBILANČNA SREDSTVA

33.853.129

8.166.771

021 A. KAPITAL

5.109.343

4.238.838

022 I. Osnovni kapital

265.000

26.500

023 II. Vplačani preseľek kapitala

52.310

52.310

024 III. Rezerve

118.600

137.310

025 IV. Preneseni čisti dobiček iz prejąnjih let

1.860.586

1.765.470

027 VI. Revalorizacijski popravek kapitala

1.942.275

1.577.247

028 VII. Nerazdeljeni čisti dobiček posl. leta

870.572

680.001

030 B. DOLGOROČNE REZERVACIJE

0

68.516

032 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

3.353.383

2.334.263

033 I. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

3.260.865

2.251.898

034 II. Kratkoročne obveznosti iz financiranja

92.518

82.365

035 D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

604

849

036 E. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

8.463.330

6.642.466

037 F. ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI

33.853.129

8.166.771

     

STATISTIČNI PODATKI IZ BILANCE USPEHA v obdobju od 01.01.2000 do 31.12.2000

 

AOP P O S T A V K E

leto 2000

leto 1999

050 A. ČISTI PRIHODEK IZ PRODAJE

22.672.036

18.278.219

051 I. Čisti prihodki iz prodaje proizvodov in storitev na d

67.893

95.392

052 II. Čisti prihodki iz prodaje proizvodov in storitev na

699.457

699.415

053 III. Čisti prihodki iz prodaje blaga in materiala na dom

21.904.686

17.483.412

059 E. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA

22.672.036

18.278.219

060 F. STRO©KI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

20.550.725

16.520.217

061 I. Nabavna vrednost prodanega blaga

20.211.204

16.122.687

062 II. Stroąki materiala

52.006

59.363

063 III. Stroąki storitev

287.515

338.167

064 G. STRO©KI DELA

627.946

594.232

065 I. Plače

463.185

437.604

066 II. Stroąki za socialno varnost

74.125

70.385

067 III. Drugi stroąki dela

90.636

86.243

068 H. AMORTIZACIJA NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

230.104

242.877

069 I. ODPISI OBRATNIH SREDSTEV

55.968

29.411

071 K. DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

13.172

15.920

072 L. DOBIČEK IZ POSLOVANJA

1.194.121

875.562

074 N. PRIHODKI OD FINANCIRANJA

300.339

409.009

075 I. Prihodki na podlagi deleľev iz dobička

15.867

16.391

076 II. Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranj

284.472

392.618

077 O. ODPISI DOLGOROČNIH IN KRATKOROČNIH FINANČNIH NALO®B

71.222

0

078 P. STRO©KI OBRESTI IN DRUGI ODHODKI FINANCIRANJA

410.573

459.781

079 R. DOBIČEK IZ REDNEGA DELOVANJA

1.012.665

824.790

081 ©. IZREDNI PRIHODKI

165.454

36.665

082 I. Od odprave rezervacij

74.614

0

083 II. Drugi izredni prihodki

90.840

36.665

084 T. IZREDNI ODHODKI

61.076

25.068

086 II. Drugi izredni odhodki

61.076

25.068

087 U. CELOTNI DOBIČEK

1.117.043

836.387

089 Z. DAVEK IZ DOBIČKA (IZGUBE)

246.471

156.386

090 ®. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA

870.572

680.001

092 POVPREČNO ©TEVILO ZAPOSL. DELAVCEV NA PODLAGI DEL. UR

128

122

093 ©TEVILO MESECEV POSLOVANJA

12

12

28.02.2001