A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2000

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Sklic 15. redne skupščine

DNEVNI RED

1.     Vskladitev nominalne vrednosti delnic in povečanje osnovnega kapitala

Uprava in nadzorni svet predlagata skupąčini, da sprejme naslednji sklep:

Nominalna vrednost delnic druľbe se vskladi z zakonom o gospodarskih druľbah (dalje: ZGD), in sicer tako, da 
a)   nominalna vrednost ene navadne delnice razredov A in B znaąa tisoč sit.
b)  nominalna vrednost ene prednostne delnice znaąa desettisoč sit.

Zaradi vskladitve nominalne vrednosti delnic iz tega sklepa se izvede povečanje osnovnega kapitala. Vskladitev nominalne vrednosti delnic z ZGD stopi v veljavo  istočasno s povečanjem osnovnega kapitala iz naslednjega sklepa.

Osnovni kapital druľbe se poveča za  208.500.000 sit,  torej z 26.500.000 sit na sit 235.000.000. Povečanje osnovnega kapitala se izvede v breme  nerazporejenega dobička iz leta 1998 v znesku 208.500.000 sit.

Po vpisu povečanja osnovnega kapitala izda druľba za zamenjavo:

a)  z navadnimi delnicami razreda A, nominiranimi na 100 sit, 10.000 navadnih imenskih delnic razreda A, nominiranih na 1000 sit;
b)  z navadnimi delnicami razreda B, nominiranimi na 100 sit, 125.000 navadnih delnic na prinosnika razreda B, nominiranih na 1000 sit;
c)  s prednostnimi delnicami, nominiranimi na 100 DEM, 10.000 prednostnih, kumulativnih imenskih delnic, nominiranih na 10.000 sit. 

Druľba bo zamenjala delnice, ki bodo na novo izdane zaradi vskladitve nominalne vrednosti, v razmerju ena na novo izdana za eno predloľeno delnico ustreznega razreda pred vskladitvijo nominalne vrednosti.

2.  Spremembe statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupąčini, da sprejme naslednji

 sklep:

Sprejmejo se spremembe statuta po enakem predlogu uprave in nadzornega sveta z dne 23.10.2000 

 €

Besedilo predlaganih sprememb statuta je delničarjem na vpogled na sedeľu druľbe v Ljubljani, Maąere Spaąića 10,  vsak delovni dan od 09.11.2000 do 09.12.2000 med 8.00 in 10.00 uro in na spletnih straneh druľbe www.salus.si.

Pogoj za udeleľbo na skupąčini je potrdilo Centralne klirinąko depotne druľbe d.d. o lastniątvu delnic. Delničarji bodo potrdila prejeli na sedeľ druľbe ali domači naslov do 08.12.2000.
Pooblaąčenci se izkaľejo s pooblastilom in potrdilom o lastniątvu delnic. Na podlagi sklepa uprave podpisa na pooblastilu pooblastilu ni potrebno notarsko overiti.

Predsednik nadzornega sveta
Igor Jenko

 

06.11.2000


Sodba Višjega sodišča v Ljubljani

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Maąere Spasičeva 10, (Salus d.d.)  na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev obveąča delničarje, da je 13.10.2000 prejel sodbo Viąjega sodiąča v Ljubljani I Cpg 544/2000 z dne 14.09.2000, s katero je bilo pravnomočno odločeno o toľbi Salusa d.d. zoper prednico Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (ARLPP). 

Salus d.d. je dne 28.02.1996 vloľil toľbo zoper pravno prednico ARLPP, s katero je zahteval, naj sodiąče ugotovi, da je odločba pravne prednice ARLPP ąt. 380-6/5002796 z dne 29.01.1996 nična, oziroma podrejeno, odpravo navedene odločbe. Z izpodbijalno odločbo je pravna prednica ARLPP naloľila Salusu d.d., da poveča poslovni sklad za 316.007.321 SIT, zmanjąa delniąki kapital za 7.000.000 SIT, zmanjąa revalorizacijo delniąkega kapitala uza leta 1990, 1991, in 1992 v znesku 293.997.327 SIT, poveča dobiček za leta 1990, 1991 in 1992 za 126.351.602 SIT, zmanjąa rezervni sklad za 12.150.320 SIT in poveča terjatve do podjetja Finsa p.o. za znesek 129.211.276 SIT. 

Sodiąče prve stopnje je s sodbo VII Pg 92/96 z dne 16.03.2000 zavrnilo zahtevek Salusa d.d. za ugotovitev ničnosti izpodbijalne odločbe, ugodilo pa je podrejenemu toľbenemu zahtevku Salusa d.d. in izpodbijano odločbo ARLPP v celoti odpravilo. Zoper to sodbo je ARLPP dne 05.04.20000 vloľila pritoľbo. Viąje sodiąče je s sodbo I Cpg 544/2000 z dne 14.09.2000 pritoľbo ARLPP zavrnilo in potrdilo sodbo sodiąča prve stopnje. 

Celotno besedilo sodbe Viąjega sodiąča je objavljeno na spletni strani www.salus.si.

Ljubljana, dne 18.10.2000

Uprava Salusa d.d.

19.10.2000


Povzetek polletnega poročila za leto 2000

Skladno s 36. čl. Pravil Ljubljanske borze d.d. in 65.čl. ZTVP

Promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10 objavlja povzetek polletnega poročila za leto 2000 ter glavne postavke nerevidirane bilance stanja na dan 30.06.2000, nerevidirane bilance uspeha za prvo polletje 2000 in nerevidiranega izkaza finačnih tokov za prvo polletje 2000.
Doseľeno povečanje vrednosti realizirane prodaje v tem letu je rezultat povečanja cen zdravil, spremembe tečaja tolarja do valut drľav dobaviteljic uvoľenih  zdravil ter povečanja trľnega dela druľbe na prodajnem trgu zdravil  v Sloveniji v tem letu na okoli 31 %.
Celotno poročilo o rezultatih poslovanja in vsi izkazi so na vpogled vsak delavnik od 10. do 12. ure na sedeľu druľbe in na spletni strani http://www.salus.si.
Na podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 24.08.2000 bo druľba izplačala vmesno dividendo za leto 2000 v viąini 1.000 Sit. Dividenda bo izplačana na podlagi potrdila KDD o lastniątvu delnic na dan 14.09.2000.

   

UPRAVA

   

v tisočih

BILANCA STANJA

30.6.2000

30.6.1999

Sredstva

7.464.992

6.418.137

  Stalna sredstva

2.977.692

2.029.626

     Neopredmetena dolgoročna sredstva

8.384

6.061

     Opredmetena osnovna sredstva

1.838.631

1.748.593

     Dolgoročne finančne naloľbe

1.045.985

195.683

     Popravek kapitala

84.692

79.289

  Gibljiva sredstva

4.487.300

4.388.511

     Zaloge

1.339.050

830.487

     Dolgoročne terjatve iz poslovanja

0

0

     Kratkoročne terjatve iz poslovanja

2.382.143

1.905.355

     Kratkoročne finančne naloľbe

391.420

1.450.274

     Denarna sredstva

369.624

202.395

     Aktivne časovne razmejitve

5.063

0

     

Obveznosti do virov sredstev

7.464.992

6.418.137

  Kapital

4.552.087

3.799.501

     Osnovni kapital

26.500

26.500

     Vplačani preseľek kapitala

52.310

52.310

     Rezerve

137.051

137.309

     Preneseni čisti dobiček prejąnjih let

2.083.744

1.765.470

     Revalorizacijski popravek kapitala

1.757.992

1.414.086

     Nerazdeljeni dobiček  tekočega leta

494.490

403.826

  Dolgoročne rezervacije

71.462

65.395

  Dolgoročne obveznosti iz financiranja

0

0

  Dolgoročne obveznosti iz poslovanja

0

5.032

  Kratkoročne obveznosti iz financiranja

87.244

78.442

  Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

2.620.148

2.390.629

  Pasivne časovne razmejitve

134.051

79.138

     

BILANCA USPEHA

   

Čisti prihodki iz prodaje

10.895.563

9.150.576

Nabavna vrednost

9.691.013

8.005.881

Kosmati dobiček iz prodaje

1.204.550

1.144.695

Stroąki prodaje

435.241

467.831

Stroąki uprave

152.922

164.326

Dobiček iz poslovanja

616.387

512.538

Prihodki od finaciranja

175.852

150.516

Odhodki od financiranja

305.496

241.639

Dobiček iz rednega delovanja

486.743

421.415

Izredni prihodki

17.621

3.841

Izredni odhodki

9.874

19.711

Celotni dobiček

494.490

405.545

     

IZKAZ FINAČNIH TOKOV

   

Začetno stanje denarnih sredstev 1. 1.

323.836

729.087

   + prihodki

11.089.036

9.304.933

    - odhodki brez amortizacije in oblikovanja dolgoročnih rezervacij

10.468.303

8.784.168

    - davki iz dobička in deleľi iz dobička (razen lastnikov)

   

= nepopravljeni čisti pritoki (ali odtoki) pri poslovni dejavmosti

944.569

1.249.852

   + povačnje (ali - zmanjąanje) obveznosti iz poslovanja

   

      in pasivnih časovnih razmejitev

484.143

775.466

    - povečanje (ali + zamnjąanje) terjatev iz poslovanja

   

      in aktivnih časovnih razmejitev

575.024

306.991

    - povačanje (ali + zmanjąanje) zalog

211.352

98.578

= popravljeni čisti pritoki (ali odtoki) pri poslovni dejavnosti

642.336

1.619.749

    - pobotano povečanje (ali + zmanjąanje) neopredmetenih

   

      dolgoročnih sredstev

754

4.536

    - pobotano povečanje (ali + zmanjąanje) opredmetenih

   

      osnovnih sredstev

110.828

200.031

    - pobotano povečanje (ali + zmanjąanje) dolgoročnih

   

      finančnih naloľb

197.855

117.397

    - pobotano povečanje (ali + zmanjąanje) kratkoročnih

   

      finančnih naloľb

-197.303

548.355

= čisti pritoki (ali odtoki) pri poslovni in investicijski dejavnosti

530.202

749.430

    + povečanje (ali - zmanjąanje) kapitala

-182.766

-253.466

    + pobotano povečanje ( ali - zmanjąanje) dolgoročnih rezervacij

   

    + pobotano povečanje (ali - zmanjąanje) dolgoročnih

   

       obveznosti iz financiranja

   

    + pobotano povečanje (ali - zmanjąanje) kratkoročnih

   

       obveznosti iz financiranja

4.879

-296.804

    + pobotano povečanje (ali - zmanjąanje) obveznosti

   

       do lastnikov iz dobička

17.309

3.235

= končno stanje denarnih sredstev

369.624

202.395

28.08.2000


Višje sodišče delno ugodilo pritožbi tožnika

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Maąere Spasića 10, (Salus d.d.)
na podlagi 66. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev obveąča delničarje, da je 27.01.2000 prejel sodbo Viąjega sodiąča v Ljubljani I Cpg 477/99 z dne 9.12.1999.
Z navedeno sodbo je Viąje sodiąče delno ugodilo pritoľbi toľnika Finsa Finančni inľeniring in svetovanje d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana (Finsa d.o.o.) in delno spremenilo zavrnilno sodbo sodiąča prve stopnje, tako da se s sodbo "ugotovi, da je bila toľniku (Finsi d.o.o.) na skupąčini delničarjev toľene stranke d.d. 17.5.1997 neutemeljeno odrečena pravica izvrąevanja glasovalne  pravice z 10.000 glasovi", v preostalem delu pa je pritoľbo Finse d.o.o. zavrnilo kot  neutemeljeno in spremenilo sklep o stroąkih tako, da vsaka stranka nosi svoje stroąke. Finsa d.o.o. v sporu trdi, da ji 10.000 prednostnih delnic, ki jih je izdal Salus d.d., daje 130.000 oz. podrejeno 10.000 glasov na skupąčini salusa d.d., Salus d.d. pa, da prednostne delnice ne dajejo glasovalne pravice. Viąje sodiąče je v obrazloľitvi navedlo, da je sicer moľno glasovalne pravice prednostnih delnic izključiti s taksativnim naątevanjem pravic iz delnic, vendar pa to ni bilo storjeno s točko 4.3.2 statuta Salusa d.d., saj po mnenju Viąjega sodiąča v avtonomnem pravu za izključitev upravičenj, ki jih kot bistvene naąteva zakon, ne zadostuje opustitev pri naątevanju drugih upravičenj, ker s tem ąe ni opredeljena nova celota, ki bi bila drugačna od tiste, ki jo določa zakon. Pri tem se sodiąče druge stopnje ni spuąčalo v ureditev zakona o vrednostnih papirjih niti zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP), ker ta dva zakona nista veljala v času sprejema sklepa skupąčine o vskladitvi statuta z zakonom o gospodarskih druľbah (ZGD). Statut je torej potrebno razlagati le povezavi z ZGD. Ker naj bi delnice ne bile izdane v nematerializirani obliki, sodiąče tudi ni ocenjevalo razmerje med odločbami ZGD in ZNVP. Tudi ni relevanto, da za sporne delnice niso bile izdane delniąke listine, niti ni relevantno besedilo prospekta, ki je le povabilo k javnemu vpisu, prav tako pa sodiąče druge stopnje ne dvomi, da delnice ob izdaji niso imele glasovalne pravice, vendar pa je po staliąču Viąjega sodiąča bistveno navedeno razumevanje statuta. Ker so bile prednostne delnice nominirane v DEM, navadne pa v SIT (din) na podlagi ustreznega besedila statuta ni mogoče ugotoviti razmerja med nominalnimi vrednosti delnic niti kriterij za izračun osnovnega kapitala. Iz navedenih razlogov Viąje sodiąče ni pritrdilo Finsi d.o.o., da prednostna delnica daje 13 glasov; ker pa prednostna delnica po mnenju Viąjega sodiąča daje glasovalno pravico in ker je Finsa d.o.o. podrejeno navajala, da ima prednostna delnica 1 glas, čemur naj ne bi nasprotoval niti Salus d.d., se je Viąje sodiąče strinjalo z ugotovitvijo sodiąča prve stopnje, da je bila Finsa d.o.o. pri glasovanju prikrająana za glasovanje s 10.000 glasovi. Ker pa bi bila izdpodbijana sklepa skupąčine izglasovana tudi v primeru, da bi bilo Finsi d.o.o. priznanih 10.000 glasov, sklepa skupąčine nista izpodbojna. 
Zoper navedeno sodbo Viąjega sodiąča v Ljubljani bo Salus d.d. vloľil revizijo.

Uprava Salus d.d.

04.02.2000