A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 1999

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Sprejel sklep o imenovanju gospoda Marka Rupreta

Nadzorni svet SALUS LJUBLJANA, d.d. je na svoji redni seji, dne 08.12.1999, soglasno sprejel sklep o imenovanju gospoda Marka Rupreta, univ.dipl.ekon., za direktorja in vodjo uprave druľbe v mandatnem času od 01.01.2000 do 31.12.2004. Gospod Rupret je po oceni NS uspeąno opravljal funkcijo direktorja druľbe ľe v času od 01.01.1995 do 31.12. 1999, ko mu poteče sedanji mandat. Sklep o imenovanju direktorja temelji na enotni oceni članov NS, da je program razvoja druľbe, ki ga je predloľil kandidat, dobra usmeritev in podlaga za zagotovitev nadaljne stabilnosti podjetja v letih pribliľevanja Slovenije evropskim standardom poslovanja veledrogerije.
Nadzorni svet se je seznanil s sprejetim  programom aktivnosti druľbe ob prehodu v leto 2 000, ki ga je določila uprava druľbe za zagotovitev nemotene oskrbe kupcev zdravil na prehodu v novo tisočletje. Program zajema vsa tehnoloąka področja, vire energije ter kadrovsko pripravljenost za izvajanje nemotene dejavnosti druľbe tudi v primeru izpada posameznih virov energije ali komunikacij. S poslovnimi partnerji bodo v prihodnih dneh usklajeni postopki za delovanje v pogojih moľnosti pojavov prehodnih rizikov poslovanja.

Predsednik nadzornega sveta:
Igor Jenko, ekon.

13.12.1999


Glavne postavke nerevidirane bilance stanja

Skladno s 171. in 176. členom Pravil in postopkov poslovanja Ljubljanske borze ter v povezavi s 66. in 3. členom Zakona o prevzemih

promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10 objavlja glavne postavke nerevidirane bilance stanja in nerevidirane bilance uspeha za prvo polletje leta 1999.

BILANCA STANJA IN BILANCA USPEHA V TISOČIH SIT NA DAN 30.06.1999 STA NEREVIDIRANI:

BILANCA STANJA

     

BILANCA USPEHA

 

Sredstva

6.418.137

   

Čisti prihodki iz prodaje

9.150.576

Stalna sredstva

2.029.626

   

Nabavna vrednost

8.005.881

Neopredmetena dolgoročna sredstva

6.061

   

Kosmati dobiček iz prodaje

1.144.695

Opredmetena osnovna sredstva

1.748.593

   

Stroąki prodaje

467.831

Dolgoročne finančne naloľbe

195.683

   

Stroąki uprave

164.326

Popravek kapitala

79.289

   

Dobiček iz poslovanja

512.538

Gibljiva sredstva

4.388.511

   

Prihodki od financiranja

150.516

Zaloge

830.487

   

Odhodki od financiranja

243.358

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

0

   

Dobiček iz rednega delovanja

419.696

Kratkoročne terjatve iz poslovanja

1.905.355

   

Izredni prihodki

3.841

Kratkoročne finančne naloľbe

1.450.274

   

Izredni odhodki

19.711

Denarna sredstva

202.395

   

Celotni dobiček

403.826

Aktivne časovne razmejitve

0

   
       

Obveznosti do virov sredstev

6.418.137

   

Kapital

3.799.501

   

Osnovni kapital

26.500

   

Vplačani preseľek kapitala

52.310

   

Rezerve

137.309

   

Preneseni čisti dobiček prejąnjih let

1.765.470

   

Revalorizacijski popravek kapitala

1.414.086

   

Nerazdeljeni dobiček tekočega leta

403.826

   

Dolgoročne rezervacije

65.395

   

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

0

   

Dolgoročne obveznosti iz poslovanja

5.032

   

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

78.442

   

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

2.390.629

   

Pasivne časovne razmejitve

79.138

   

Kosmati dobiček je v primerjavi z istim obdobjem lani večji za 17%, celotni dobiček pa je manjąi za 22%, kar je predvsem rezultat spremenjenega obračuna nabavno prodajnih pogojev in spremenjene strukture financiranja.

Na predlog uprave je nadzorni svet na svoji 2. seji dne 30. 08. 1999 soglaąal z izplačilom vmesne dividende v viąini 1000 SIT na delnico.

Druľba bo začela izplačevati vmesno dividendo 13. 09. 1999 na podlagi potrdil KDD o lastniątvu delnic na dan 09. 09. 1999.

UPRAVA

01.09.1999


Sklic 13. redne seje skupščine

SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10

OBJAVLJA

sklic 13. redne seje skupąčine delničarjev na dan 8. 5. 1999 ob 11. uri na sedeľu druľbe v Ljubljani, Maąera Spasićeva 10.

DNEVNI RED

1. Letno poročilo SALUS d.d. za leto 1998.
Predlog sklepa: Letno poročilo se sprejme.

2. Delitev čistega dobička, ustvarjenega v letu 1998
Predlog sklepa:
Čisti dobiček iz leta 1998 ostane nerazporejen

3. Delitev čistega dobička preteklih let
Predlog sklepa:
Iz nerazporejenega čistega dobička preteklih let s pripadajočo revalorizacijo
- 1993 v celoti,
- razlika iz leta 1994
se razdeli:
                                                                                                                                                          v 000 SIT 

1.

Dividenda za prednostne delnice

10.693

2.

Dividenda na delnice razreda A in B (135.000) - 2.300 SIT na delnico, vąteta vmesna dividenda 800 SIT

310.500

3.

Dividenda za delnice, ki so v lasti druľbe se ne razdeli

 

4.

Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.2.5. Statuta

18.000

5.

Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD

18.000

4. Predlog spremembe statuta
Predlog sklepa:
- v točki 0.1.1. se v tretjem odstavku beseda "pravili" zamenja z besedama
  "statutom druľbe",
- v točki 2.1.12. se doda oznaka in opis dejavnosti:
  "G./52.31 Lekarne in prodajalne s pomoľnimi sredstvi in zeliąči",
- doda se naslednji točki z oznakami in opisi dejavnosti:
  "2.1.16. 51.390 Nespecializirana trgovina na debelo z ľivili, pijačami,   
   tobačnimi izdelki"
  "2.1.17. 90.00 Storitve javne higijene".

5. Predlog določitve revizorske hiąe.
Predlog sklepa: Določi se revizorska hiąa PricewaterhouseCoopers d.d. za leto 1999.

Letno poročilo je na vpogled na sedeľu druľbe vsak delovni dan od 8. 4. 1999 dalje med 8. In 10. uro.

Pogoj za udeleľbo na skupąčini je, da delničar v sedmih dneh po objavi pisno obvesti druľbo o udeleľbi na skupąčini in da v tem roku shrani delnice pri banki ali pri druľbi, kjer morajo ostati shranjene do vključno 11. 5. 1999.

Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni potrebno notarsko overoviti.

Predsednik nadzornega sveta:
Igor JENKO

02.04.1999


Povzetek mnenja revizorja o revidiranju računovodskih izkazov za leto 1998

Skladno s 171. in 176. členom Pravil in postopkov poslovanja Ljubljanske borze ter v povezavi s 66. in 3. členom Zakona o prevzemih

Promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10 objavlja povzetek mnenja revizorja o revidiranju računovodskih izkazov za leto 1998 in glavne postavke revidirane bilance stanja na dan 31.12.1998, revidirane bilance uspeha za leto 1998 in revidiranega izkaza finačnih tokov za leto 1998.
                                                                                                              v tisočih:

Mnenje revizorja:

Glede na velik pomen vpraąanj, nastalih po izvedenem revizijskem poročilu Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ne moremo podati in ne izraľamo mnenja o obravnavanih računovodskih izkazih podjetja SALUS Ljubljana, d.d. na dan 31. december 1998.
V vseh durgih pogledih so po naąem mnenju računovodski izkazi podjetja SALUS Ljubljana, d.d. na dan 31. decembra 1998 sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Ljubljana,17.3.1999

PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana

   

BILANCA STANJA

 
   

Sredstva

5.781.384

   

Stalna sredstva

1.820.105

   

Neopredmetena dolgoročna sredstva

1.525

   

Opredmetena osnovna sredstva

1.663.791

   

Dolgoročne finančne naloľbe

78.286

   

Popravek kapitala

76.503

   

Gibljiva sredstva

3.961.279

   

Zaloge

731.909

   

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

0

   

Kratkoročne terjatve iz poslovanja

1.593.248

   

Kratkoročne finančne naloľbe

901.919

   

Denarna sredstva

729.087

   

Aktivne časovne razmejitve

5.116

   

Zunajbilančna sredstva

3.570.039

       

 

BILANCA USPEHA

     

Obveznosti do virov sredstev

5.781.384

Čisti prihodki iz prodaje

16.869.068

   

Kapital

3.646.363

Nabavna vrednost

14.810.316

   

Osnovni kapital

26.500

Kosmati dobiček iz prodaje

2.058.752

   

Vplačani preseľek kapitala

52.310

Stroąki prodaje

740.264

   

Rezerve

137.310

Stroąki uprave

366.393

   

Preneseni čisti dobiček prejąnjih let

1.174.429

Dobiček iz poslovanja

952.095

   

Revalorizacijski popravek kapitala

1.317.275

Prihodki od finaciranja

406.890

   

Nerazdeljeni dobiček tekočega leta

938.539

Odhodki od financiranja

313.205

   

Dolgoročne rezervacije

63.677

Dobiček iz rednega delovanja

1.045.780

   

Dolgoročne obveznosti iz financ.

0

Izredni prihodki

116.599

   

Dolgoročne obveznosti iz poslov.

0

Izredni odhodki

20.124

   

Kratkoročne obveznosti iz financ.

375.246

Celotni dobiček

1.142.255

   

Kratkoročne obveznosti iz poslov.

1.663.816

Davki iz dobička

203.716

   

Pasivne časovne razmejitve

32.282

Čisti dobiček

938.539

   

Zunajbilančne obveznosti

3.570.039

 

DVOSTRANSKI IZKAZ FINANČNIH TOKOV

 

Začetno stanje denarnih sredstev

220.620

Pritoki

17.958.752

Pritoki pri poslovni dejavnosti

17.361.634

Prihodki

17.392.557

Poslovno dezinvestiranje/(investiranje):
začetne manj končne terjatve iz poslovanja in aktivne časovne razmejitve

(30.923)

Pritoki pri investicijski dejavnosti (dezinvestiranje)

80.628

Pobotano zmanjąanje dolgoročnih finančnih naloľb

80.628

Pritoki pri dejavnosti financiranja (novo financiranje)

295.870

Pobotano povečanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja

295.870

Odtoki

17.958.752

Odtoki pri poslovni dejavnosti

16.234.644

Odhodki brez amortizacije in oblikovanja dolgoročnih rezervacij

16.052.694

Davki iz dobička in deleľi iz dobička (razen lastnikov)

203.716

Poslovno investiranje: končne manj začetne zaloge

(21.542)

Poslovno definanciranje/financiranje:
začetne manj končne obveznosti obveznosti iz poslovanja in pasivne časovne razmejitve

(224)

Odtoki pri investicijski dejavnosti (investiranje)

628.661

Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev

1.087

Pobotano povečanje opredmetenih dolgoročnih sredstev

544.889

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naloľb

82.685

Odtoki pri dejavnosti financiranja (definanciranje)

366.360

Zmanjąanje kapitala (zunaj izgube poslovnega leta)

322.537

Pobotano zmanjąanje dolgoročnih rezervacij

43.823

Končno stanje denarnih sredstev

729.087

24.03.1999