A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 1998

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Glavne postavke nerevidirane bilance stanja in nerevidirane bilance uspeha za prvo polletje leta 1998

Skladno s 171. in 176. členom Pravil in postopkov poslovanja Ljubljanske borze ter v povezavi s 66. in 3. členom Zakona o prevzemih

Promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10 objavlja glavne postavke nerevidirane bilance stanja in nerevidirane bilance uspeha za prvo polletje leta 1998

BILANCA STANJA IN BILANCA USPEHA V TISOČIH SIT  NA DAN 30.06.1998 SO NEREVIDIRANE:

BILANCA STANJA

     

BILANCA USPEHA

 

Sredstva

5.349.669

   

Čisti prihodki iz prodaje

8.312.400

Stalna sredstva

1.792.266

   

Nabavna vrednost

7.333.456

Neopredmetena dolgoročna sredstva

1.765

   

Kosmati dobiček iz prodaje

978.944

Opredmetena osnovna sredstva

1.596.232

   

Stroąki prodaje

406.838

Dolgoročne finančne naloľbe

150.886

   

Stroąki uprave

108.425

Popravek kapitala

43.383

   

Dobiček iz poslovanja

463.681

Gibljiva sredstva

3.557.403

   

Prihodki od financiranja

195.273

Zaloge

866.193

   

Odhodki od financiranja

172.485

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

0

   

Dobiček iz rednega delovanja

486.469

Kratkoročne terjatve iz poslovanja

1.465.673

   

Izredni prihodki

36.497

Kratkoročne finančne naloľbe

973.529

   

Izredni odhodki

9.891

Denarna sredstva

229.537

   

Celotni dobiček

513.075

Aktivne časovne razmejitve

22.471

   
       

Obveznosti do virov sredstev

5.349.669

   

Kapital

3.170.353

   

Osnovni kapital

26.500

   

Vplačani preseľek kapitala

44.490

   

Rezerve

177.343

   

Preneseni čisti dobiček prejąnjih let

1.136.572

   

Revalorizacijski popravek kapitala

1.272.373

   

Nerazdeljeni dobiček tekočega leta

513.075

   

Dolgoročne rezervacije

105.200

   

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

0

   

Dolgoročne obveznosti iz poslovanja

16.347

   

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

78.585

   

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

1.948.297

   

Pasivne časovne razmejitve

30.887

   

Kosmati dobiček je v primerjavi z istim obdobjem lani večji za 24%, celotni dobiček pa za 40%, kar je predvsem rezultat povečanja prodaje, relativnega zmanjąanja stroąkov in ugodnejąe strukture financiranja.

Na predlog uprave je nadzorni svet na svoji 2. seji dne 01. 09. 1998 soglaąal z izplačilom vmesne dividende v viąini 800 SIT na delnico.

Druľba bo začela izplačevati vmesno dividendo 14. 09. 1998.

UPRAVA

03.09.1998


Dodatno bvestilo delničarjem Salusa d.d.

SALUS, promet s farnacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Maąere-Spasićeva 10 na podlagi 66. člena zakona o prevzemih obveąča delničarje, da ga je 14. 7. 1998 Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja (Agencija), obvestila, da je v zaključku revizijskega poročila ąt. 200-40/98-2/220, 221, o katerem je SALUS obvestil delničarje z objavo v časopisu Delo dne 15. 7. 1998, pomotoma izpadla ugotovitev o zmanjąanju druľbenega kapitala iz naslova preveč plačanih obresti. Agencija navaja, da je SALUS d.d. v letu 1993 plačal Finsi, p.o. 310.871.251,00 SIT obresti iz naslova prejetega dolgoročnega kredita v znesku 17.000.000,00 SIT. Pogodba o kreditu je po mnenju revizijskega organa nična, ker je datirana z dnem 1. 1. 1990, ko Finsa, p.o. ąe ni bila ustanovljena. Revizijski organ je pri ugotavljanju oąkodovanja druľbenega kapitala za obdobje 1990 do 1992 ľe upoąteval obresti, ki jih je prejela Finsa, p.o. v znesku 21.877.521,00 SIT, tako da zmanjąanje druľbenega kapitala oz. premoľenja po 8.točki 48.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij iz naslova s strani Finse, p.o. preveč plačanih prejetih obresti v revidiranem obdobju 1993 do 1997 obsega ąe dodatni znesek 288.983.729,80 SIT.

Ljubljana, 16. 7. 1998
Uprava SALUSA d.d.

17.07.1998


Salus obvestil delničarje z objavo v Delu

SALUS, promet s farnacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Maąere-Spasićeva 10 (SALUS, LJUBLJANA, d.d.) na podlagi 66. člena zakona o prevzemih obveąča delničarje, da je Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastniinskega preoblikovanja (Agencija) na podlagi svojega sklepa ąt. 200-40/98-2/220-2, o katerem je SALUS, LJUBLJANA, d.d. obvestil delničarje z objavo v Delu dne 18. 4. 1998 izvedla postopek revizije in dne 10. 7. 1998 predloľila SALUS, LJUBLJANA, d.d. revizijsko poročilo ąt. 200-40/98-2/220, 221.

V poročilu Agencija navaja, da na podlagi pregledane dokumentacije pri SALUS, LJUBLJANA, d.d. za obdobje od 1. 1. 1993 do dneva revizijskega pregleda ni ugotovila zmanjąanja druľbenega kapitala oz. premoľenja niti po 48. Niti po 48.a členu Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLLP).

Dalje Agencija navaja, da se je po 1. 1. 1993 nadaljevalo zmanjąanje druľbenega kapitala oz. premoľenja po 48. in 48.a členu ZLLP, ki je bilo ugotovljeno do 31.12.1992 z revizijo lastninskega preoblikovanja, in o katerem je revizijski organ 29. 1. 1996 izdal dokončno odločbo ąt. 380-6/5002796, ki jo SALUS, LJUBLJANA, d.d. izpodbija s toľbo in na podlagi katere je druľbeni pravobranilec vloľil zoper SALUS, LJUBLJANA, d.d. in Finso, d.o.o. toľbo, pri čemer nobeden navedenih postopkov ąe ni pravnomočno končan.

Po ugotovitva Agencije znaąa zmanjąanje druľbenega kapitala v obdobju 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997 iz 48.a člena ZLLP 860.391.838.00 SIT in izvira iz tega, da je SALUS, LJUBLJANA, d.d. v navedenem obdobju razporedil dobiček, pri čemer pa ni zagotovil razdelitve za druľbeni in zasebni kapital v razmerju udeleľbe teh vrst kapitala v celotnem kapitalu SALUS, LJUBLJANA, d.d..

Do objave pravnomočne sodbe v navedenih zadevah Agencija navedenega zmanjąanja ne bo vključila v zbirno poročilo o zmanjąanju druľbenega kapitala oz. premoľenja.

Ljubljana, 14. 7. 1998

Uprava SALUS, LJUBLJANA, d.d.

15.07.1998


Salus prejel sklep Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij

SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10, na podlagi 66. člena Zakona o prevzemih obveąča delničarje, da je 14.4.1998 prejel sklep Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij ąt. 200-40/98-2/220-2. S sklepom Agencija uvaja postopek revizije za obdobje od 1.1.1993 do 31.12.1997. Kot navaja sklep bo predmet revizije pregled vseh pravnih poslov in drugih pravnih dejanj v poslovanju v zvezi z druľbenim kapitalom v navedenem obdobju. Zoper sklep ni dopustna pritoľba.
O prejemu sklepa sta obveąčeni Ljubljanska borza in Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Salus bo javnost obvestil o sklepih revizije po njihovem prejemu.

Ljubljana, 17.4.1998

Uprava Salus, d.d.

18.04.1998


Sklic 12. redne seje skupščine

SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10

OBJAVLJA

sklic 12. redne seje skupąčine delničarjev na dan 25. 4. 1998 ob 11. uri na sedeľu druľbe v Ljubljanai, Maąera Spasićeva 10.

DNEVNI RED

1. Letno poročilo d.d. SALUS za leto 1997.
Predlog sklepa: Letno poročilo se sprejme.

2. Delitev čistega dobička, ustvarjenega v letu 1997
Predlog sklepa:
                                                                                                                                                                    v 000 SIT

1.

Dividenda za prednostne delnice

10.388

2.

Dividenda na delnice razreda A in B (135.000) - 1.700 SIT na delnico, vąteta vmesna dividenda 700 SIT

229.500

3.

Dividenda za delnice, ki so v lasti druľbe se razporedi v nerazporejeni dobiček

 

4.

Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.2.5. Statuta
Izplačilo se izvrąi v delnicah druľbe po trľni ceni na dan sklepa NS

10.000

5.

Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD
Izplačilo se izvrąi v delnicah druľbe po trľni ceni na dan sklepa NS

34.000

6.

Izplačila iz čistega dobička po točki 6.2.6. Statuta

25.469

7.

Rezerve - Sklad lastnih delnic

50.000

3. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Potrdi se predlagane kandidate za nadzorni svet.

4. Predlog določitve sejnin predsedniku in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Določi se sejnina predsedniku in članom nadzornega sveta

5. Predlog določitve revizorske hiąe.
Predlog sklepa:
Določi se revizorska hiąa Coopers & Lybrand za leto 1998.

Letno poročilo je na vpogled na sedeľu druľbe vsak delovni dan med 8. In 10. uro.

Pogoj za udeleľbo na skupąčini je, da delničar v sedmih dneh po objavi pisno obvesti druľbo o udeleľbi na skupąčini in da v tem roku shrani delnice ali pri banki ali druľbi, kjer morajo ostati shranjene do vključno 28. 4. 1998.

Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni potrebno notarsko overoviti.

Predsednik nadzornega sveta:
Igor JENKO

20.03.1998


Izkaz uspeha za obdobje od 1.1. do 31.12.1997

Skladno s 171. in 176. členom Pravil in postopkov poslovanja Ljubljanske borze ter v povezavi s 66. in 3. členom Zakona o prevzemih

promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Maąera Spasićeva 10 objavlja

IZKAZ USPEHA za obdobje od 1.1. do 31.12.1997

                                                                                                                                            v 000 SIT

.

Čisti prihodki iz prodaje in usredstvenih lastnih učinkov

13.837.228

B.

Nabavna vrednost ali proizvajalni stroąki prodanih količin

12.092.204

C.

KOSMATI DOBIČEK IZ PRODAJE (A-B)

1.745.024

Č.

Stroąki prodaje

725.970

D.

Stroąki uprave

303.475

E.

DOBIČEK IZ POSLOVANJA (C-Č-D)

715.579

F.

Prihodki od finaciranja

294.572

G.

Odhodki od financiranja

345.301

H.

DOBIČEK IZ REDNEGA DELOVANJA (E+F-G)

664.850

I.

Izredni prihodki

15.683

J.

Izredni odhodki

12.191

K.

CELOTNI DOBIČEK (H+I-J)

668.342

L.

Davki iz dobička

158.943

M.

Drugi davki

0

N.

ČISTI DOBIČEK (K-L-M)

509.399

Izkaz uspeha je nerevidiran, revizija je v teku !

04.03.1998