novi Salus.jpg
57 23.oktober 2010.bmp
poslovni del 03_kor3.bmp

Razvoj in glavni mejniki v 50. letih delovanja veledrogerije Salus

1969  -  ustanovitev nove veledrogerije Salus
Vodja komercialnega poslovanja v Kemofarmaciji Smiljan Vranjek v sodelovanju z direktorjem Krke Borisom Andrijaničem ustanovi novo veledrogerijo. Podjetje začne poslovati pod okriljem Krke v najetih prostorih v njeni poslovni stavbi ob današnji Dunajski cesti v Ljubljani. Konec leta je registrirano samostojno podjetje z imenom Salus, ki si ga ustanovitelji sposodijo od ugledne in uspešne ljubljanske predvojne veledrogerije, poimenovane po rimski boginji zdravja, blagostanja in dobrega počutja, in zaposluje 13 delavcev.

1970 - 1976  -  hitra rast že v prvih letih poslovanja
Veledrogerija Salus že v prvih letih delovanja doseže hitro rast obsega poslovanja, predvsem s prometom uvoženih izdelkov. Uspešno poslovanje narekuje kadrovske in prostorske širitve.

1976  -  selitev v nove prostore
Salus preseli upravo in komercialo v najete prostore na Gospodarskem razstavišču, skladišče pa v kupljen in ustrezno preurejen objekt ob Celovški cesti v Šiški.

1980 -  začetek poslovanja v lastnem objektu
V odkupljenem in prenovljenem objektu v Kamniški ulici Salus združi celotno dejavnost pod eno streho. Podjetje v tem času že uživa ugled zanesljivega in prijaznega poslovnega partnerja številnim domačim in tujim proizvajalcem farmacevtskih izdelkov ter pomembnega dobavitelja  slovenskih bolnišnic in lekarn. Pri opravljanju svoje dejavnosti združuje 85 izkušenih in uspešnih sodelavcev.

1984 -  ohranitev samostojnosti
Leto zaznamujejo politični pritiski za združitev z drugimi slovenskimi veledrogerijami. Vodstvu uspe ohraniti samostojni položaj podjetja s podporo celotnega kolektiva.

1987 -  preselitev v nov in sodoben poslovni objekt
Od sredine osemdesetih let se z okrepljenim sodelovanjem z veliko večino kupcev ter domačih in tujih dobaviteljev promet na debelo nenehno povečuje in ponovno se kaže potreba po čimprejšnji razširitvi zmogljivosti podjetja. Zamisel o izgradnji novega večjega poslovnega objekta ob Mašera Spasićevi ulici se uresniči konec leta. Salus s preselitvijo v nov in sodoben poslovni objekt pridobi pogoje za uresničevanje vizije nadaljnjega uspešnega razvoja.

1990 -  Salus postane ena prvih delniških družb
V iskanju rešitev za ohranjanje uspešnosti poslovanja iz preteklosti vodstvo podjetja s polnim soglasjem vseh sodelavcev sprejme odločitev o privatizaciji podjetja v družbeni lasti in jo uresniči v začetku leta 1990 na podlagi takrat veljavnega zakona o podjetjih. Podjetje kot delniška družba preide v last vseh zaposlenih in številnih nekdanjih sodelavcev in upokojencev ter poslovnih partnerjev.

1992  -  delnica SALR začne kotirati na trgu vrednostnih papirjev, začetek lastne zunanjetrgovinske dejavnosti in vlaganj v širitev prodajne mreže lekarn
Prvi mesec leta zaznamuje začetek kotiranja delnice SALR na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev (od 16. 01. 1992 dalje).
Prvo leto poslovanja v samostojni državi prinese nove izzive in potrebe po spremembah in dopolnitvah poslovne strategije, ki jih družba pravočasno predvidi. Izgubo ene tretjine nabavnega in prodajnega trga veledrogerije po osamosvojitvi Slovenije uspe nadomestiti z uvozom zdravil prek lastne zunanjetrgovinske dejavnosti in z ukrepi za povečevanje tržnega deleža v Sloveniji. Prične uresničevati dolgoročno strategijo naložb v širitev prodajne mreže lekarn v povezavi z javnimi zavodi in zasebnimi koncesionarji.

1998  - uvedba nove skladiščne tehnologije
Enega pomembnih ciljev v letu 1995 zastavljeni strategiji razvoja za obdobje do konca tisočletja predstavlja uvedba nove skladiščne tehnologije. Avtomatizirano skladišče, ki začne delovati v letu 1998, udejanji še en dosežek v vrsti zastavljenih ciljev, ki jih družba leto za letom visoko presega.

1999 - uvedba novega, integriranega informacijskega sistema
Uvedba novega, integriranega informacijskega sistema še nadgradi v preteklem letu posodobljeno tehnologijo poslovanja in omogoči visoko stopnjo odzivnosti na zahteve kupcev in kakovosti storitev pri realizaciji naročil ter povečano produktivnost v družbi. Družba s skoraj 100 zaposlenimi in 30 odstotnim deležem prodaje na slovenskem trgu zdravil se ob  prehodu v četrto desetletje delovanja uvršča med najuspešnejše in najdonosnejše gospodarske družbe v Sloveniji.  

2002 - uvedba sistema elektronskega naročanja
K hitremu in učinkovitemu prilagajanju storitev pričakovanjem in potrebam kupcev ter nadaljnjemu povečanju svoje konkurenčne moči pomembno prispeva uvedba elektronskega  naročanja.

2003 - pridobitev certifikata ISO 9001:2000
V juniju družba pridobi certifikat kakovosti za sistem vodenja ISO 9001:2000, ki postane temelj organizacije in delovanja družbe v prihodnje.

2006 - razširitev skladiščnih prostorov
Svojo konkurenčnost v dejavnosti trgovine na debelo z zdravili, medicinskimi pripomočki in sorodnimi izdelki Salus še naprej povečuje z uresničevanjem strategije stalnega širjenja prodajnega asortimana, števila dobaviteljev in povečevanjem kakovosti svojih storitev. Širitev zahteva tudi dodatne prostore za skladiščenje, ki jih družba pridobi z usposobitvijo prostorov v sosednjem objektu stare Name. Družba tako razpolaga s 7.500 m2 skladiščnih prostorov.

2011 - dograditev novega poslovno-skladiščno-distribucijskega centra in preselitev v nove prostore
Gradnja novega poslovno-skladiščno-distribucijskega centra na Litostrojski cesti v Ljubljani, s katero je Salus pričel v jubilejnem letu 2009, je uspešno zaključena. Družba do jeseni v celoti preseli svojo dejavnost v nove prostore in ob tem ves čas neprekinjeno posluje.
Salus z novim centrom z velikimi prostorskimi zmogljivostmi (dvakrat več skladiščnih površin, trikrat več prostorskih kapacitet za skladiščenje) in najsodobnejšo tehnološko opremljenostjo (visoko avtomatizirano skladišče s celovito informacijsko podporo in povezavo s poslovnim informacijskim sistemom) postavlja temelje za nadgraditev svoje poslovne odličnosti, dodatno izboljšanje svojih storitev in nadaljnji razvoj družbe.